Privacyverklaring

In deze privacyverklaring staan de uitgangspunten die wij toepassen bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor taken zoals het verstrekken van een WMO-voorziening, de afgifte van een paspoort en het bieden van schuldhulpverlening beschikken wij over veel persoonsgegevens. U heeft er recht op dat wij hier zorgvuldig en vertrouwelijk mee omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die ons iets over u vertelt. Of die we aan u kunnen koppelen. Dit kan informatie zijn die direct over u gaat of naar u te herleiden is. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en biometrische gegevens zoals vingerafdrukken.

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en ons privacybeleidexterne-link-icoon zijn hierbij leidend. We nemen maatregelen om misbruik van uw gegevens tegen te gaan. 

Medewerkers hebben alleen toegang tot informatiesystemen als dat nodig is voor hun werkzaamheden. Alleen geautoriseerde medewerkers kunnen dus uw gegevens gebruiken. Daarnaast hebben onze medewerkers een ambtseed of ambtsgelofte afgelegd. Zij zijn verplicht tot geheimhouding. 

We zorgen dat uw gegevens goed beveiligd zijn. De gemeente Culemborg is verplicht zich hierbij te houden aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Hierin zijn normen opgenomen waaraan de informatiebeveiliging van de gemeente  moet voldoen.

Wat doen we met uw gegevens?

Wij verzamelen en registreren gegevens om de juiste hulp of dienst te verlenen. Wanneer u bij de gemeente bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, een vergunning of een paspoort aanvraagt, hebben wij gegevens van u nodig. Ook voor taken zoals het handhaven van de openbare orde verwerkt de gemeente persoonsgegevens. 

Soms gebruiken we uw gegevens voor het uitvoeren van onderzoek of voor statistische doeleinden, bijvoorbeeld voor het verbeteren van onze dienstverlening. 

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitoefening van een overheidstaak. 

Met organisaties die in opdracht van de gemeente persoonsgegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daarin maken we afspraken over een veilige en zorgvuldige verwerking van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor dit gebruik van uw persoonsgegevens.

Hoe komen we aan uw gegevens?

Vaak geeft u zelf uw gegevens aan ons, omdat wij die nodig hebben om u verder te helpen. Daarnaast is soms in wetgeving geregeld dat wij hiervoor systemen mogen raadplegen, zoals de Basisregistratie Personen (BRP). 

Voor het uitvoeren van onze taken ontvangen wij ook persoonsgegevens van andere partijen of wisselen wij gegevens met hen uit. Neem bijvoorbeeld de gegevensuitwisseling met onderwijsinstellingen in het kader van de uitoefening van de Leerplichtwet.

Wat zijn uw rechten?

 1. Recht op inzage van uw persoonsgegevens.
  Met het recht op inzage kunt u achterhalen of en welke persoonsgegevens door de gemeente worden verwerkt.
 2. Recht op correctie van uw persoonsgegevens.
  Als uw persoonsgegevens niet kloppen, kunt u de gemeente vragen om deze gegevens aan te passen. Ook kunt u uw persoonsgegevens laten aanvullen als ze niet volledig zijn.
 3. Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.
  U heeft het wettelijke recht te vragen persoonsgegevens te laten verwijderen. Het verwijderen van persoonsgegevens is niet altijd mogelijk. Zo is het niet mogelijk om uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) te laten verwijderen. Daarnaast is de gemeente gebonden aan wettelijke bewaartermijnen. Alleen wanneer er geen wettelijke noodzaak meer is voor het bijhouden van uw gegevens, kunnen deze verwijderd worden. Denk hierbij aan het vernietigen van uw gegevens na een sollicitatie.
 4. Recht op beperking van de verwerking.
  Met het recht op beperking van de verwerking kunt u de gemeente verzoeken uw gegevens (tijdelijk) niet te verwerken. Wanneer u het idee hebt dat wij onjuiste gegevens van u verwerken, dat wij geen goede reden hebben om uw persoonsgegevens te verwerken of dat wij persoonsgegevens van u verwerken die niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt, dan kunt u een beroep doen op dit recht.

Bezoek aan de website

Informatie over uw bezoek aan de websites van de gemeente wordt opgeslagen in zogenoemde cookiebestanden. Meer hierover leest in onze cookieverklaring.

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wilt u weten welke persoonsgegevens overheidsinstanties gebruiken? Op Mijn Overheidexterne-link-icoon vindt u na inloggen een pagina met de titel 'Identiteit'. Daar ziet u welke gegevens van u zijn geregistreerd bij verschillende overheidsorganisaties. Hier vindt u onder meer een overzicht van uw gegevens in de BRP.

Op de site van de Rijksoverheid ziet u welke organisaties gegevens uit de BRP krijgenexterne-link-icoon om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren.

De Autoriteit Persoonsgegevens is de instantie die in Nederland toezicht houdt op de bescherming van persoonsgegevens. Op de site van Autoriteit Persoonsgegevensexterne-link-icoon staat veel algemene informatie over persoonsgegevens en de bescherming hiervan.

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente met uw privacy of persoonsgegevens omgaat? Of vindt u dat de gemeente ten onrechte uw persoonsgegevens heeft verwerkt? Dan kunt u een klacht indienen.

Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de door ons aangewezen Functionaris Gegevensbescherming. Dat kan per mail naar fg@bvowb.nl of bij de Autoriteit Persoonsgegevensexterne-link-icoon.

Heeft u nog vragen?

Met deze privacyverklaring willen we u informeren over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Heeft u hier nog vragen over, neem dan contact op via info@culemborg.nl.