Gebruik van uw privacyrechten (AVG)

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe wij met persoonsgegevens moeten omgaan. Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u (hebben) verwerkt? Wilt u deze gegevens inzien, wijzigen of verwijderen? Of wilt u één van de andere privacyrechten uitoefenen? Dan kunt u een verzoek indienen.

Verzoek indienen

U kunt bij ons de volgende een verzoek indienen met betrekking tot uw AVG-privacyrechten.

Uw rechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die van u verwerkt worden in te zien. U kunt een verzoek indienen en hierbij vragen welke gegevens we van u hebben en u mag deze gegevens ook inzien.

U heeft het recht om de persoonsgegevens die van u verwerkt worden te wijzigen. Verwerken we onjuiste of onvolledige persoonsgegevens van u, dan kunt u ons verzoeken de gegevens te corrigeren, of u kunt de gegevens (laten) aanvullen.  

U heeft het recht gegevens die niet (meer) van belang zijn, te laten wissen. Bijvoorbeeld als u vindt dat de gegevens niet nodig zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld. 

U kunt geen gebruik maken van het recht van verwijdering als wij de gegevens vanuit wettelijke bepalingen moeten bewaren. Bijvoorbeeld bij aanvragen om een uitkering of subsidie.

U heeft het recht op beperking van verwerking. U kunt ons vragen tijdelijk te stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u ons heeft gevraagd gegevens te wijzigen, maar wij dit verzoek nog moet beoordelen.

U kunt ons vragen om uw gegevens niet meer te verwerken. Dit is het recht van bezwaar. U kunt alleen van dit recht gebruik maken als uw gegevens worden verzameld voor commerciële doelen of als u bijzondere persoonlijke redenen hebt om u te verzetten.

Wanneer ontvangt u een reactie van ons?

U krijgt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek een reactie van ons. Het is mogelijk dat wij deze periode verlengen met eenmaal twee maanden, in dit geval wordt u hiervan binnen één maand op de hoogte gesteld.

Kosten

Aan het indienen van een verzoek zijn geen kosten verbonden. Wel kunnen wij een redelijke vergoeding vragen voor het verstrekken van extra kopieën of als uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is.