Organisatie

De ambtelijke organisatie ondersteunt het bestuur van de stad vanuit haar visie en deskundigheid. De organisatie bestaat uit verschillende teams en afdelingen.

Beschrijving van team en taken

De directie is eindverantwoordelijk voor alles wat de gemeente doet. Ze adviseren het college van B&W, nemen besluiten over de uitvoering van plannen, en sturen de ambtelijke organisatie. Daarnaast vertegenwoordigen ze de gemeente bij vergaderingen met de gemeenteraad of inwoners, of bijvoorbeeld regionale overleggen. Op deze manier zorgen ze voor verbinding tussen het bestuur, de gemeente, en haar inwoners.

Concerncontrol houdt zich vooral bezig met de financiën van de gemeente. Ze controleren de inkomsten en uitgaven van de gemeente, en wijzen ook op risico’s. Ze zorgen ervoor dat het geld van de gemeente op een verantwoorde manier wordt ingezet binnen de kaders van wet- en regelgeving. Door toezicht te houden en advies te geven helpen ze de gemeente om risico’s te beheersen en financieel gezond te blijven.

Team Veiligheid is er voor het welzijn en de veiligheid in de gemeente. Ze maken regels voor openbare gebieden zoals winkelstraten en parken, en zorgen ervoor dat deze regels gehandhaafd worden. Daarnaast verlenen ze ook verschillende vergunningen zoals bijvoorbeeld voor evenementen. Ook adviseren ze het college van B&W over veiligheidskwesties. In noodsituaties zorgen ze ervoor dat er doeltreffend actie wordt ondernomen om de situatie weer onder controle te krijgen. Op deze manier zorgt het team voor een veilige leefomgeving in Culemborg.

Team Maatschappelijke Opgaven werkt aan een gemeente waarin iedereen mee kan doen. Ze zorgen voor kinderopvang, onderwijs, en jeugdhulp, maar ook voor ouderenzorg en dagbesteding. Ze zijn er voor het welzijn van jong en oud. Samen met lokale en regionale organisaties organiseren ze activiteiten voor een gezond leven en het versterken van de sociale basis. Denk daarbij aan activiteiten en voorzieningen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen, en waar ze zich kunnen ontplooien en ontspannen. Op deze manier zorgt het team ervoor dat iedereen in Culemborg de hulp en kansen krijgt die nodig zijn om mee te kunnen doen.

Team Jeugd en WMO helpt inwoners die extra ondersteuning nodig hebben. Ze bieden hulp en begeleiding zodat mensen zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. De ondersteuning kan een vorm van begeleiding of huishoudelijke hulp zijn, maar kan ook het regelen van vervoer of een rolstoel zijn. Daarnaast staat het team klaar als u vragen heeft over de opvoeding van een kind. Het team heeft veel kennis over hulp voor jongeren, in Culemborg en in de omgeving, maar ook daarbuiten. Ze gaan samen met u opzoek naar een passende oplossing. Op deze manier zet het team zich in voor het welzijn van alle individuen en gezinnen dragen ze bij aan een inclusieve samenleving in Culemborg.

Team Financiële Ondersteuning Inwoners (FOI) helpt inwoners met geldzaken. Ze helpen bijvoorbeeld om meer grip op uw geld te krijgen en om schulden te voorkomen. Het team staat klaar om het gesprek aan te gaan en om uw financiële situatie in kaart te brengen. Samen wordt er een plan opgesteld om aan uw financiële gezondheid te werken en de schulden af te lossen. Op deze manier doet het team er alles aan dat mensen in Culemborg financieel gezond blijven.

Team Klantcontactcentrum (KCC) is het eerste aanspreekpunt van de gemeente. Ze spelen een belangrijke rol in het klantcontact via de receptie in het gemeentehuis. Ook telefonisch staan ze klaar om u te helpen. Ze beantwoorden vragen, verstrekken informatie en assisteren bij zaken zoals het regelen van officiële documenten. Door inwoners en bedrijven te helpen en te voorzien van informatie, zorgt het KCC voor een vlotte en toegankelijke dienstverlening.

Team Burgerzaken verzorgt allerlei diensten en producten. Ze beheren bijvoorbeeld de Basisadministratie Personen (BRP), waarin alle persoonsgegevens van staan van iedereen die in Culemborg woont of gewoond heeft. Ze registeren veranderingen, controleren op waarheid, en verstrekken belangrijke documenten aan inwoners. Ze verzorgen bijvoorbeeld rijbewijs- en ID-kaart aanvragen, huwelijken, echtscheidingen, verhuizingen, erkenning van kinderen, geboorteaangiftes, uittreksels en Verklaringen omtrent gedrag (VOG). Daarnaast organiseren ze ook de gemeenteraadsverkiezingen. Met een klantgerichte aanpak zorgt het team voor een soepele dienstverlening rondom belangrijke levensgebeurtenissen van inwoners in Culemborg.

Team Advies ondersteunt en adviseert de gemeente. Dit gaat dan bijvoorbeeld over personeelszaken, privacybescherming, en de bedrijfsvoering. Het team zet zich ook in voor duidelijke (overheids)communicatie en betrekt burgers bij beslissingen. Op deze manier draagt het team bij aan een goed functionerende gemeente, met duidelijk en begrijpelijk beleid, waar iedereen over mee kan en mag praten. 

Team Vastgoed zorgt voor gebouwen en sportaccommodaties. Ze regelen de huisvesting voor scholen en zijn betrokken bij de aankoop en verkoop van stukken grond en groen in onze gemeente. Ze zorgen ervoor dat gebouwen, clubhuizen en sportaccommodaties goed worden benut en duurzaam worden onderhouden. Daarnaast kunnen inwoners, verenigingen en organisaties bij dit team terecht voor het reserveren van ruimtes voor evenementen of vergaderingen. Dankzij de inzet van dit team kan iedereen profiteren van deze voorzieningen in Culemborg.

Team Leefbare Stad is buiten aan het werk in onze gemeente. Ze onderhouden bijvoorbeeld verkeersborden, straatnaamborden, speeltuinen, prullenbakken en verwijderen graffiti. Daarnaast beheren ze de kinderboerderij en het stadspark De Plantage. Ze zorgen ook voor de werkplaats van de gemeente, waar alle voertuigen van de buitendienst worden onderhouden. Op deze manier zorgt het team voor een goed onderhouden en aantrekkelijke leefomgeving in Culemborg. 

Team Blauwe en Groene Stad onderhoudt de waterwegen en groenvoorzieningen. Ze maaien sloten, bermen, en grasvelden en zorgen ook voor het onderhoud van parken en bomen. In de wintermaanden doet dit team er alles aan om de wegen veilig te houden bij sneeuw en ijzel. Op deze manier zorgt het team voor een opgeruimde en veilige leefomgeving in Culemborg. 

Team Ontwerp & Realisatie is verantwoordelijk voor het bedenken en uitvoeren van plannen voor de buitenruimtes van onze gemeente. Dit varieert van de ontwikkeling van nieuwe wijken tot rioleringswerkzaamheden. Ze werken samen met mensen die verantwoordelijk zijn voor wegen, riolen en groene gebieden. Gezamenlijk maken ze plannen voor de inrichting van de buitenruimte en het benodigde onderhoud. Op deze manier zorgt het team voor een betere en goed onderhouden leefomgeving in Culemborg. 

Team Ontwikkeling bedenkt plannen en projecten voor de groei en ontwikkeling van de stad. Ze volgen maatschappelijke ontwikkelingen, bedenken of deze van invloed zijn op Culemborg, en geven daar advies over. Ze werken samen met inwoners, ondernemers, en maatschappelijke partners zoals woningcorporaties en adviesraden. Gezamenlijk maken ze plannen voor de omgeving en gebouwen. Op deze manier zorgt het team voor een economisch gezonde en duurzame omgeving in Culemborg. 

Team Projecten en Regie Ruimte zorgt ervoor dat plannen en projecten van de gemeente, inwoners, en ondernemers worden uitgevoerd. Ze helpen bij het bedenken van plannen en geven advies over grondzaken, financiën, en de regels voor de inrichting van de ruimte. Daarnaast sturen ze projecten aan die zijn overgedragen aan samenwerkingspartners zoals Avri en Omgevinsgdienst Rivierenland. Met deze partners werken ze samen op het gebied van toerisme, recreatie en waterlinie. Op deze manier zorgt het team voor de uitvoering van projecten en het opzetten van duurzame samenwerkingen in Culemborg.