Mogelijkheden tot ombuigingen geïnventariseerd

12 april 2024
- nieuws

De gemeenteraad ontvangt vandaag een inventarisatie van mogelijkheden om taken van de gemeente anders te doen, samen te voegen of niet meer te doen. Met deze ‘ombuigingsoperatie’ werkt Culemborg aan evenwicht in inkomsten en uitgaven en een duurzaam financieel gezonde gemeente. Het is een grote opgave, waar we allemaal mee te maken krijgen: inwoners, partners, ondernemers en organisaties.

Waarom deze ombuigingsoperatie?

Vanaf 2026 krijgt de gemeente veel minder geld van het Rijk, het zogenaamde Gemeentefonds. Tegelijkertijd hebben we in de komende jaren juist meer geld nodig, voor bijvoorbeeld renovatie/nieuwbouw van scholen en onderhoud van sportaccommodaties. En om op ontwikkelingen zoals de vergrijzing in te kunnen spelen. Daarnaast heeft het college ook ambities. Inkomsten en uitgaven moeten in evenwicht zijn: hoe meer taken en ambities, hoe meer geld er nodig is. Het gaat in totaal om miljoenen euro’s. 

Afwegingen

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om in de ombuigingsoperatie de goede keuzes te maken voor de stad en haar inwoners. Wethouder Mischa Peters van Financiën: “Met deze inventarisatie weten we welke keuzemogelijkheden er voor de ombuigingen zijn. En daaruit blijkt ook hoe moeilijk de keuze gaat zijn die we moeten maken. Want alles op deze lijst is belangrijk en waardevol voor onze stad. Maar we hebben niet meer het geld om ook alles te blijven doen. En dus zullen we moeten kiezen. Zodat onze stad toegerust is voor de grote opgaven die op ons afkomen.” 

Ombuigingen

Er is gekozen voor het woord ‘ombuigingen’, omdat het niet alleen om bezuinigingen gaat. Het gaat er ook om processen anders in te richten, projecten samen te voegen of inkomsten te verhogen. Om hier vorm aan te geven is in beeld gebracht wat er op de gemeente afkomt, wat de ambities zijn en welke gelden hiermee gemoeid zijn. Er zijn twee lijsten naar de raad gegaan: Lijst A met nieuwe ontwikkelingen, opgaven en voornemens en lijst B met alle ombuigingsmogelijkheden. In beide lijsten zijn categorieën aangebracht. Welke ontwikkelingen zijn noodzakelijk en onontkoombaar? Welke ambities zijn uit te stellen? Welke ombuigingsmogelijkheden staan hiertegenover en welke ombuigingen laten we liever buiten beschouwing? 

Meer informatie

Op 18 april stelt de raad het kader vast waartegen alle keuzes worden afgewogen, het zogenaamde afwegingskader. Op 25 april bespreekt het college deze eerste richting met de raad: welke keuzes werken we in de komende maanden verder uit? In de kadernota die de raad vóór de zomer vaststelt, worden de eerste keuzes definitief. Meer informatie over het proces van ombuigen staat op Culemborg.nl/ombuigingenexterne-link-icoon.