Begroting

Op 11 november stemde de gemeenteraad na verwerking van een aantal amendementen in met de Programmabegroting 2022-2025. Op deze pagina vindt u meer informatie over de begroting.

Laatste van deze bestuursperiode

De begroting voor het jaar 2022 is de laatste van deze bestuursperiode. Want in maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Na de verkiezingen vormen een nieuwe raad en een nieuw college het bestuur van de stad. Het college houdt daarmee rekening. Wethouder Collin Stolwijk: “We geven het nieuwe gemeentebestuur de ruimte om na de verkiezingen zelf keuzes te maken. De begroting biedt de financiële ruimte die daarvoor nodig is.” Natuurlijk werkt de gemeente tegelijkertijd verder aan allerlei maatschappelijke opgaven om Culemborg weerbaar en toekomstbestendig te maken. Hierbij houdt het college oog voor de gevolgen van de coronapandemie.

Maatschappelijke opgaven

Het coronavirus en de maatregelen die nodig waren en zijn om de verspreiding van het virus te voorkomen, hebben op diverse plekken in de samenleving gevolgen. Collin Stolwijk: “We zien dat de coronacrisis ons leven flink overhoop heeft geschud. Voor een deel van onze inwoners, ondernemers, organisaties en initiatieven betekent dit dat wij hen ondersteunen bij het omgaan met die gevolgen.” Andere grote maatschappelijke opgaven waar de gemeente voor staat, liggen bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie. Of het op een goede en efficiënte manier ondersteunen van inwoners die hulp nodig hebben. Stolwijk: “We zien ook mogelijkheden om onze lokale economie verder te versterken. En we werken aan een Culemborg waarin jongeren op een goede manier kunnen opgroeien. Bijvoorbeeld door het onderwijs dat ze in onze stad krijgen. Ook pakken we opgaven op het gebied van veiligheid op. Om de veiligheid in onze stad verder te verbeteren.”

Samen

Door te werken aan deze en andere opgaven, versterkt de gemeente de weerbaarheid en toekomstbestendigheid van de stad. In de begroting beschrijft het college wat de gemeente in de komende jaren daarvoor wil doen en welke maatschappelijke effecten de gemeente daarmee wil bereiken. Stolwijk: “We blijven een gemeente met een grote ambitie, die op diverse terreinen volop in ontwikkeling is. Dat doen we als gemeentebestuur natuurlijk niet alleen. Culemborg maken we samen. Met al die inwoners, ondernemers en organisaties die zich dag in dag uit weer inzetten voor onze stad.”

Wijzigingen

De gemeenteraad heeft in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 11 november besloten om de Programmabegroting 2022-2025 met wijzigingen vast te stellen. Vier van die wijzigingen worden bekostigd vanuit het positieve begrotingssaldo. Dat betreft:

  • Pilot Jongerenfonds (75.000 euro in 2022, 125.000 euro in 2023, 50.000 euro in 2024)
  • Beter skatepark (150.000 euro in 2022)
  • Nieuwbouw hospice (250.000 euro in 2022)
  • Vormgeven verbinding onderwijs en arbeidsmarkt in HUB Rivierenland (50.000 euro in 2022, 50.000 euro in 2023)

Download de door het college ingediende Programmabegroting 2022-2025.
Op culemborg.bestuurlijkeinformatie.nl vindt u een overzicht van alle amendementen. 

2021

Eind 2019 stond de gemeente Culemborg voor een grote bezuinigingsopgave. Dat leverde uiteindelijk een sluitende meerjarenbegroting op voor 2021. De oorzaak van het tekort kwam destijds vooral door tekorten op Wmo en jeugdzorg en de afschaffing van de precariobelasting op kabels en leidingen. Ook was het bedrag dat de gemeente van het Rijk kreeg via het gemeentefonds niet in lijn met de stijgende kosten en de opgaven waarvoor de gemeente verantwoordelijk was. In de programmabegroting 2021 zocht het college ook naar ruimte om te investeren. Op drie gebieden die voor de toekomst belangrijk zijn: Sociale weerbaarheid, Wonen en werken en Duurzaamheid en groen. 

Downloads