Begroting

In deze begroting vindt u de plannen van de gemeente voor de komende jaren. Voor 2024 is de begroting sluitend: het lukt om binnen de bestaande budgetten maatregelen uit te voeren die belangrijk zijn voor onze inwoners en ondernemers. Omdat vanaf 2026 een financieel tekort dreigt, moeten we scherp prioriteren. Mét behoud van onze ambities in onder meer woningbouw, duurzaamheid en zorg voor kwetsbare inwoners.

Prioriteiten

1. Bestuur en ondersteuning

Met een dienstbaar gemeentebestuur werken we voor Culemborg, samen met inwoners via nieuwe participatievormen, ook met jongeren, en via de wijk. We versterken de samenwerking in de regio.

Uitgaven: €15.391.867

2. Veiligheid

We werken aan veilige wijken en verbreden de wijkaanpak die we hiervoor hebben ontwikkeld met een stevige focus op onze jeugd. Ook voeren we diverse activiteiten uit om ondermijning in onze stad tegen te gaan, vooral gericht tegen drugscriminaliteit en mensenhandel.

Uitgaven: €3.643.403

3. Verkeer, vervoer en waterstaat

We voeren diverse werkzaamheden uit zoals tijdelijke verkeersmaatregelen op de Ovonde om veiligheid te verhogen, en de aanleg van de fietsstraat Parijsch-Centrum. We stimuleren duurzame mobiliteitsconcepten in nieuwe en bestaande wijken.

Uitgaven: €4.747.691

4. Economie

We gaan verder met het aantrekkelijk maken van de binnenstad. Verder stellen we samen met bedrijven en bewoners een visie op voor een toekomstbestendig bedrijventerrein Pavijen.

Uitgaven: €2.482.833

5. Onderwijs

Via de Stichting HUB Rivierenland versterken we de band tussen het onderwijs en het bedrijfsleven, zodat leerlingen goed gemotiveerd hun vervolgopleiding kunnen kiezen. We gaan verder met het verduurzamen van schoolgebouwen – zo stellen we in 2024 de businesscase voor het KWC op – en het vergroenen van schoolpleinen.

Uitgaven: €4.954.697

6. Sport, cultuur en recreatie

We voeren het lokaal sportakkoord uit en het plan ‘Gezond en Actief Culemborg’. Samen met onze partners maken we een cultureel uitvoeringsprogramma voor 2024-2026 en een plan voor een toekomstbestendige podia-infrastructuur. Ook dragen we bij aan de eerste editie van een nieuw cultureel evenement in Culemborg.

Uitgaven: €5.920.217 

7. Sociaal domein en gezondheid 

We verbeteren de dienstverlening van het sociaal team, blijven inwoners ondersteunen van wie de bestaanszekerheid onder druk staat en geven invulling aan de Hervormingsagenda Jeugd. 

Uitgaven: €43.125.630

8. Duurzaamheid 

We starten met het uitvoeren van het duurzaam meerjarenonderhoudsprogramma van de gebouwen waarvan de gemeente eigenaar is. Daarnaast gaan we verder met het vergroenen van de omgeving om klimaatadaptatief te zijn, de biodiversiteit te verhogen en een fijne (woon)omgeving te creëren.

Uitgaven: €6.388.428

9. Wonen, stedelijke vernieuwing en ruimte

In 2024 maken we het Masterplan voor de Stationsomgeving. Daarnaast worden woningen opgeleverd in Parijsch, bereiden we diverse woningbouwprojecten voor en doen we onderzoek naar huisvesting van vluchtelingen. Op 1 januari gaat de nieuwe Omgevingswet in. De omgevingsvisie wordt in de eerste van helft van 2024 voorgelegd ter besluitvorming.

Uitgaven: €9.734.828

10. Financiën

We maken duidelijker wat we als gemeente doen en welke financiën hierbij horen. Dit doen we door onze begroting en andere financiële documenten toegankelijker en beter leesbaar te maken.

Uitgaven: €1.279.034