Vergoeding planschade aanvragen

Is uw woning of bedrijfspand door een planologisch (ruimtelijk) besluit van de gemeente minder waard geworden, hebt u minder woongenot of minder inkomsten? Dan kunt u een vergoeding van planschade aanvragen.

Wat is planschade

Planschade is schade als gevolg van een planologisch (ruimtelijk) besluit van de gemeente. Zoals een bestemmingsplan, een projectbesluit, ontheffing of een omgevingsvergunning. 

Schade kan op twee manieren ontstaan:

 • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan (inkomensderving).
 • Uw huis of ander pand is minder waard geworden door het plan (waardevermindering onroerende zaak).

Voorbeelden:

 • Het uitzicht vanuit uw huis verandert door de bouw van nieuwe woningen.
 • Een nieuwe weg zorgt voor een toename van verkeer en geluidsoverlast.
 • De functie of het gebruik van uw eigendom wordt gewijzigd of beperkt.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor tegemoetkoming in planschade als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Er is schade vanwege een planologische maatregel (zoals een bestemmingsplan)
 • U heeft schade geleden aan uw eigendom. U bent eigenaar, geen huurder.
 • U kon deze schade niet voorzien op het moment dat u de woning, het bedrijfspand of de grond kocht.
 • U vraagt de tegemoetkoming aan binnen 5 jaar nadat de planologische maatregel onherroepelijk van kracht is geworden
 • U heeft niet op een andere manier een tegemoetkoming of compensatie ontvangen. Bijvoorbeeld door koop of onteigening.
 • De schade hoeft redelijkerwijs niet voor uw rekening te komen

Vergoeding

De schade wordt nooit helemaal vergoed. Daarom spreekt de wet over een "tegemoetkoming in planschade". Een deel van de planschade blijft voor uw eigen rekening. Dit noemen we het normaal maatschappelijk risico.

Aanvragen

U dient het aanvraagformulier via het online formulier. U ontvangt een brief waarin staat dat u een drempelbedrag van € 300 moet betalen. Dit bedrag moet u binnen vier weken betalen.  Betaalt u niet op tijd, dan stopt de behandeling van uw aanvraag.

We beoordelen uw de aanvraag in hoofdlijnen en nemen contact met u op over het verdere verloop van uw aanvraag.

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente over uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar maken.

Prijzen

Het aanvragen van planschade kost € 300,-. Als wij de planschade (voor een deel) vergoeden, betalen wij deze € 300,- aan u terug.