Bezwaar maken

Bezwaarschrift

Als een van genoemde besluiten u rechtstreeks als belanghebbende treft, dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Dat doet u door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan binnen 6 weken vanaf de verzenddatum die achter de vergunning staat (tenzij anders vermeld is). Voor verkeersbesluiten geldt de dag na vermelding in de digitale Staatscourant, zie www.officielebekendmakingen.nl.

Bij het besluit/de verleende vergunning staat aan wie u het bezwaarschrift moet richten. Dat is aan het college van burgemeester en wethouders of aan de burgemeester, postbus 136, 4100 AC Culemborg.

Een bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

  • uw naam en adres;
  • datum van verzenden;
  • een omschrijving van het besluit waar het bezwaar over gaat;
  • de motieven van het bezwaar;
  • uw ondertekening.

Voorlopige voorziening

Als u vindt dat uw belangen dringend zijn, dan kunt u een verzoek voor een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter in Arnhem. Een dergelijk verzoek kunt u pas doen nadat bezwaar is gemaakt.

Beroepschrift

Bent u het niet eens met een besluit? En is bij dat besluit de uniforme openbare voorbereidingsprocedure gebruikt? Dan kunt u in beroep als u belang heeft bij het besluit én in de voorprocedure op tijd uw zienswijze heeft ingediend.

U kunt ook in beroep als u

  1. belang heeft bij het besluit én
  2. niet eerder (in de voorprocedure) uw zienswijze heeft ingediend én
  3. u niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend.

Bij het besluit staat waar u uw beroepschrift moet u indienen.

Een beroep op een omgevingsvergunning stuurt u naar:
Rechtbank Gelderland, Sector Bestuursrecht
postbus 9030
6800 EM Arnhem

Een beroep op een bestemmingsplan stuurt u naar:
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U moet uw beroepschrift binnen 6 weken indienen. De laatste dag is precies 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden (de 'verzenddatum'). De verzenddatum staat bij de publicatie van het besluit.

Ingebrekestelling

Als de gemeente niet binnen de beslistermijn beslist op uw aanvraag of bezwaarschrift, dan kunt u de gemeente schriftelijk in gebreke stellen. Vanaf dat moment heeft de gemeente nog 2 weken om alsnog tot een beslissing te komen.