Bezwaar maken

De gemeente maakt een besluit of verleent een vergunning. U bent het er niet mee eens. Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Soms kunt u geen bezwaar maken, maar kunt u in beroep gaan. Onderaan de bekendmaking van het besluit of de vergunning staat wat u moet doen: bezwaar maken of in beroep gaan.

Wanneer kunt u bezwaar maken?

De gemeente maakt het besluit bekend op overheid.nlexterne-link-icoon. Binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt, kunt u bezwaar maken. Dat kan wanneer:

 • U het niet eens bent met een besluit op uw eigen aanvraag
 • U het niet eens bent op een aanvraag van iemand anders én dat besluit heeft gevolgen voor u. Bijvoorbeeld als uw buren een uitbouw willen maken en u daardoor geen zon meer heeft in uw tuin. 
 • U het niet eens bent met een besluit van de gemeente, omdat u daar nadelige gevolgen van ondervindt. Bijvoorbeeld als de gemeente uw uitkering verlaagt. 

Hoe kunt u bezwaar maken?

Op de bekendmaking staat waar u uw bezwaar heen moet sturen. Schrijf een brief met deze informatie:

 • Uw naam en adres
 • De datum
 • Het besluit waar u bezwaar tegen maakt
 • Waarom u het niet eens bent met het besluit
 • Uw handtekening

Wat gebeurt er nadat u bezwaar heeft gemaakt?

Als u uw bezwaar op tijd heeft ingediend, nemen wij die in behandeling. U krijgt binnen 6 of 12 weken antwoord. Het hangt af van de procedure hoe lang het duurt voor u antwoord krijgt. Als de gemeente niet binnen de beslistermijn besluit op uw aanvraag of bezwaarschrift, dan kunt u de gemeente schriftelijk in gebreke stellen. Vanaf dat moment heeft de gemeente nog 2 weken om alsnog tot een besluit te komen.

Wanneer kunt u in beroep gaan?

U kunt in beroep tegen het besluit op uw bezwaar. En soms kunt u niet in bezwaar tegen een besluit van de gemeente, maar kunt u meteen in beroep. 

U doet een beroep bij de rechtbank. Dat kan binnen zes weken. 

Hoe kunt u in beroep gaan?

Schrijf een brief met de volgende informatie: 

 • Uw naam en adres
 • De datum
 • Het besluit waartegen u in beroep gaat
 • Waarom u het niet eens bent met het besluit
 • Uw handtekening
 • Een kopie van het besluit

Een beroep op een omgevingsvergunning stuurt u naar:
Rechtbank Gelderland, Sector Bestuursrecht
postbus 9030
6800 EM Arnhem

Een beroep op een bestemmingsplan stuurt u naar:
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voorlopige voorziening indienen

Een bezwaar of beroep zorgt er niet voor dat het besluit waartegen u bezwaar maakt in beroep gaat, is uitgesteld. Als u vindt dat het besluit moet worden uitgesteld totdat uw bezwaar of beroep is behandeld, kunt u een voorlopige voorziening indienen.

Gaat het om een omgevingsvergunning? Dan dient u de voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter in Arnhem. Gaat het om een bestemmingsplan? Dan dient u het in bij de Raad van State.