Verantwoording

We hechten veel waarde aan transparantie en openbaarheid. Deze zijn belangrijk voor het krijgen en houden van het vertrouwen tussen de samenleving en de overheid. Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) actief. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo verplicht ons om informatie actief openbaar te maken. En biedt kansen om de openbaarheid te vergroten en de (digitale) dienstverlening naar inwoners en bedrijven te verbeteren. Hieronder leest u meer over de status en voornemens voor de invoering van de Woo bij de gemeente Culemborg.

Onze ambitie

De Woo vereist dat we verschillende soorten informatie verplicht én actief openbaar maken. We hebben de ambitie om alle verplichte informatiecategorieën de komende jaren gefaseerd openbaar te maken. Er zijn al categorieën openbaar. Zoals verordeningen, beleidsregels, organisatiegegevens, Woo-verzoeken en vergunningen.

Middelen

De Woo raakt onze interne processen en informatiesystemen. Om informatie efficiënt openbaar en toegankelijk te maken is het belangrijk dat we de juiste voorzieningen hebben. We maken deze website gereed voor het plaatsen van Woo-documenten. En sluiten aan op de Woo-indexexterne-link-icoon. De Woo-index maakt het voor inwoners en bedrijven mogelijk om documenten die door de gemeente Culemborg op verschillende websites gepubliceerd zijn centraal te doorzoeken.

Financiën

Het Rijk stelt geld beschikbaar voor de invoering van de Woo. Deze hebben we besteed aan:

  • de inhuur van een projectleider Woo;
  • het aanpassen van processen en systemen van de organisatie;
  • de communicatie met en training van medewerkers;
  • de contactpersoon Woo;
  • de aanschaf van anonimiseringssoftware voor het weglakken van privacygevoelige informatie uit documenten.