Subsidie verantwoorden

Na het besteden van de subsidie moet u verantwoording afleggen. Dat betekent dat u ons laat zien welke activiteiten u heeft uitgevoerd en hoe het financieel is gegaan.

Hoe lang heb ik de tijd om te verantwoorden?

Structurele subsidie

Uiterlijk 1 april 2024 indien u in 2023 een subsidie heeft ontvangen. Controleer uw beschikkingsbrief of u moet verantwoorden. Mogelijk heeft u andere afspraken gemaakt. Neem bij twijfel contact op met uw contactpersoon.

Incidentele subsidie

Binnen 13 weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden. Of binnen 20 weken indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Deze termijn geldt ook voor subsidies die zijn uitgevoerd in 2023 en 2024.

Wat moet ik meesturen bij mijn verantwoording?

Bij een subsidie van €5.000 tot €50.000

  • Een activiteitenverslag waaruit blijkt of het doel is gerealiseerd en de activiteiten zijn uitgevoerd.
  • Een financieel verslag met een overzicht van alle activiteiten, uitgaven en inkomsten. 

Bij een subsidie van €50.000 of meer

  • Een activiteitenverslag waaruit blijkt of het doel is gerealiseerd en de activiteiten zijn uitgevoerd.
  • Een financieel verslag met ten minste een balans en een toelichting daarop. En een exploitatierekening met dezelfde indeling als de begroting.
  • Een accountantsverklaring. Deze moet u uiterlijk 1 juli aanleveren.

Wanneer hoor ik welk bedrag ik definitief krijg?

Nadat u uw verantwoording heeft verstuurd:

  • krijgt u hiervan een bevestiging per e-mail;
  • ontvangt u binnen 13 weken een brief met het besluit. Daarin staat hoeveel subsidie u definitief krijgt.

Indien we meer tijd nodig hebben voor de beoordeling van uw aanvraag, kunnen wij de beslistermijn met maximaal 13 weken verlengen. U ontvangt hierover dan ook een brief.