Subsidie aanvragen

Elk jaar verlenen we verschillende subsidies. Klein en groot. Bijvoorbeeld aan een groep inwoners die in hun wijk meer contact willen krijgen, iemand die zijn woning wil verduurzamen, een vrijwilligersorganisatie die een activiteit in de stad wil organiseren of aan een organisatie die structureel iets voor Culemborgers betekent.

Soorten subsidies

Incidentele subsidie

Dit is een subsidie voor een incidenteel project of activiteit. Dat betekent dat het project of activiteit geen standaardproject of standaardactiviteit is voor u/uw organisatie én dat het binnen een bepaalde tijd wordt uitgevoerd. Vaak gaat het om een eenmalig project met een looptijd niet langer dan 3 jaar.

Structurele subsidie

Dit is een subsidie voor activiteiten die van jaar tot jaar gebeuren of zich uitstrekken over meerdere jaren. De activiteiten hebben een terugkerend en structureel karakter. De deadlines voor het aanvragen van deze subsidie staan elk jaar vast.

Aanvragen

Alleen aanvragen die volledig en op tijd binnen zijn, nemen wij in behandeling. We toetsen uw aanvraag aan onze kaders en beleid, zoals de programmabegroting 2024externe-link-icoon en de Algemene Subsidieverordeningexterne-link-icoon. Het is daarom belangrijk om bij uw aanvraag aan te geven waar uw activiteiten aan bijdragen. 

Afhankelijk van het gewenste subsidiebedrag leest u verderop wanneer uw aanvraag binnen moet zijn. En welke documenten u moet indienen. Lees de toelichting goed door, zodat u aanvraag direct compleet is.

Documenten bij een subsidieaanvraag tot € 5.000

Een beknopt overzicht van de geschatte inkomsten en uitgaven voor het komende boekjaar. Dit richt zich specifiek op de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Hiermee geeft u een helder beeld  van de financiële planning met betrekking tot de subsidie. 

U kunt hiervoor onze voorbeeldbegrotingexterne-link-icoon gebruiken. Kies de onderdelen die voor uw activiteit gelden en vul aan.

Documenten bij een subsidieaanvraag tussen € 5.000 en € 50.000

Een plan voor de activiteit(en), voorzien van een motivering die aansluit bij het gemeentelijk beleid. Het doel is om de activiteiten te toetsen aan onze beleidsrichtlijnen.

U kunt hiervoor ons format activiteitenplanexterne-link-icoon gebruiken of zelf een activiteitenplan uploaden waarin u antwoord geeft op de vragen die ook ons format staan.

In de begroting staat de volgende informatie:

  • Een overzicht van alle geschatte inkomsten en uitgaven van de subsidieaanvrager voor het komende boekjaar, zowel voor de organisatie als geheel als specifiek voor de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
  • Een gedetailleerde specificatie van kosten per activiteit of activiteitencluster voor transparantie.
  • Een vergelijking tussen de begroting van het lopende boekjaar en de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van het voorgaande boekjaar.

Een overzicht van de financiële balans van het voorgaande jaar, vergezeld van een toelichting die inzicht geeft in de financiële situatie en boekhoudkundige keuzes. Dit biedt een helder beeld van de financiële gezondheid van de subsidieaanvrager.

Documenten bij een subsidieaanvraag van € 50.000 of meer

Een gedetailleerd plan voor de activiteit(en), voorzien van een motivering die aansluit bij het gemeentelijk beleid. Het doel is om de activiteiten te toetsen aan onze beleidsrichtlijnen.

U kunt hiervoor ons format activiteitenplanexterne-link-icoon gebruiken of zelf een activiteitenplan uploaden waarin u antwoord geeft op de vragen die ook ons format staan.

In de begroting staat de volgende informatie:

  • Een overzicht van alle geschatte inkomsten en uitgaven van de subsidieaanvrager voor het komende boekjaar.
  • Een specifiek overzicht van inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
  • Een gedetailleerde specificatie van de kosten per activiteit of activiteitencluster om transparantie te waarborgen.
  • Een (globale) vergelijking tussen de begroting van het lopende boekjaar en de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven van het voorgaande boekjaar.

Een plan waarin u aangeeft welke voorzieningen u wilt treffen, met het doel en het beoogde bedrag. Dit geeft inzicht in de geplande investeringen en maakt duidelijk hoe deze bijdragen aan de gestelde doelen.

De balans van het afgelopen jaar met een toelichting die inzicht geeft in de financiële situatie en de gebruikte boekhoudmethoden. Dit biedt een helder overzicht van de financiële status van de subsidieaanvrager.

Incidentele subsidie voor activiteiten in 2024/2025

Hoogte subsidieUw aanvraag moet bij ons binnen zijn: 
tot € 5.00013 weken voor de activiteit
van € 5.000 tot € 50.00013 weken voor de activiteit
€ 50.000 en hoger20 weken voor de activiteit

Structurele subsidie voor activiteiten in 2025

Alleen aanvragen die volledig en op tijd binnen zijn, nemen wij in behandeling. Afhankelijk van het gewenste subsidiebedrag leest u hieronder wanneer uw aanvraag binnen moet zijn. 

Hoogte subsidieUw aanvraag moet uiterlijk bij ons binnen zijn op: 
tot € 5.0001 juli 2024
van € 5.000 tot € 50.0001 april 2024
€ 50.000 en hoger1 april 2024

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

Zodra wij uw aanvraag volledig en tijdig hebben ontvangen, zullen wij hiermee aan de slag gaan. We toetsen uw aanvraag aan onze kaders en beleid. Aan uw aanvraag wordt een contactpersoon gekoppeld die het contact over de aanvraag zal onderhouden. Uiterlijk 31 december 2024 ontvangt u een beslissing over uw aanvraag.