Stationsomgeving Culemborg van boven

Structuurvisie Stationsomgeving vastgesteld

09 maart 2023
- stationsomgeving

De Culemborgse gemeenteraad stelde op 9 maart de Structuurvisie Stationsomgeving vast. Dit is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de stationsomgeving en bedrijventerrein Pavijen naar woningbouw. Sinds de vaststelling van de Ontwerp Structuurvisie Stationsomgeving is gewerkt naar de nu vastgestelde definitieve Structuurvisie. Hierin zijn onder andere de uitkomsten uit het participatietraject opgenomen en is de financiële onderbouwing verder uitgewerkt. Vanaf 15 maart ligt de structuurvisie voor een termijn van zes weken ter inzage.

Structuurvisie

De Structuurvisie is een document waarin de hoofdlijnen van de ontwikkelingen in de stationsomgeving zijn opgenomen. Daarnaast bevat het de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijke beleid. Er staat in hoe en waar de ruimtelijke ontwikkelingen in een bepaald gebied plaatsvinden en wat daarbinnen de samenhang is. Het doel van de structuurvisie is om een kader te bieden voor de ontwikkeling van de stationsomgeving.

Van grof naar fijn

De volgende stap is dat de gemeente de Structuurvisie uitwerkt naar een volgend detailniveau; allereerst een Masterplan en vervolgens naar Nota’s van Uitgangspunten. Waar de Structuurvisie een beschrijving is van de ambities, krijgen die in het Masterplan een gezicht. Hier worden de ambities naar een globaal ruimtelijk plan vertaald, zonder dat het een ontwerp is waarbij alles al precies vastligt. Deels tegelijkertijd, maar vooral volgend op het Masterplan, stelt de gemeente zogenaamde Nota’s van Uitgangspunten (NvU) op. Deze NvU’s beschrijven de wensen en eisen waarmee een ontwikkelaar een concreet plan kan maken met onder andere het aantal en type woningen, bouwhoogtes, groenvoorzieningen, parkeren, et cetera. Dit heet ‘werken van grof naar fijn’.

Ter inzage

Naast de structuurvisie, ligt ook het nieuwe ontwerpbestemmingsplan vanaf 15 maart voor een periode van zes weken ter inzage. Het college nam hierover op 7 maart een positief besluit. Voor het ontwerpbestemmingsplan is het mogelijk een zienswijze in te dienen.

‘Een volgende mijlpaal’

Wethouder Monica Wichgers is zeer tevreden over de vaststelling van de Structuurvisie Stationsomgeving: ‘De vaststelling van de Structuurvisie is een volgende mijlpaal in de verandering van de stationsomgeving. Een stap dichterbij een buurt waarin Culemborgers een passende woning kunnen vinden en gezond en prettig kunnen leven. Ik wil alle betrokkenen bedanken voor het vertrouwen in onze ambitie en het programma.’