Container, steiger, hoogwerker

U mag niet zomaar de weg, de stoep of een gedeelte ervan gebruiken. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een steiger, container, bouwmaterialen of een reclamebord. Voor de binnenstad gelden soms andere regels dan voor andere wijken.

Vergunning of melding

Vergunningsplicht

Voor het plaatsen van een container, steiger, hoogwerker en bouwplaats inrichting in de binnenstad geldt een vergunningsplicht. De aanvraag moet drie weken van te voren binnen zijn. Bij te late indiening worden er extra leges in rekening gebracht.

Meldingsplicht

Voor de overige wijken geldt een meldingsplicht. De melding moet 5 dagen voor het plaatsen van het object binnen zijn. Het formulier kunt u hieronder vinden.

Voorwaarden

Als u zich aan onderstaande voorwaarden houdt, dan mag u een container/steiger plaatsen als bedoeld in artikel 2.10A van de Algemene Plaatselijke Verordening, zonder vergunning van het college.

Algemeen

 1. U plaatst de steiger/container niet in de binnenstad (zie stratenlijst).
 2. U doet maximaal 5 dagen voor het plaatsen van de container/steiger een melding bij de gemeente Culemborg.
 3. De container/steiger wordt geplaatst voor een periode die niet langer is dan 14 dagen achtereenvolgend.
 4. Alle aanwijzingen en bevelen van politie, brandweer, andere toezichthouders en/of gemeenteambtenaren moeten direct worden opgevolgd.
 5. U bent verplicht alle mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gemeente, of derden, schade lijden of overlast ondervinden van het plaatsen van de steiger/container.
 6. U plaatst grondbescherming onder de te plaatsen objecten/voorwerpen.

Veiligheid/schade

 1. De container/steiger moet op een dusdanige wijze worden geplaatst dat deze het zicht niet belemmert en in algemene zin de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt.
 2. Er moeten voldoende markeringen worden aangebracht zodat de container/steiger bij slecht weer en in het donker goed zichtbaar is.
 3. De container/steiger mag niet te dicht op een kruising staan (minimaal 5 meter).
 4. Er is geen sprake van een wegafsluiting.
 5. De steiger moet zo beveiligd zijn dat er niet kan worden ingeklommen. U zorgt er voor dat er platen aan de steiger worden bevestigd van minimaal 4 meter hoog.
 6. U zorgt ervoor dat de steiger goed verankerd is en niet kan omvallen.
 7. De hulpdiensten moeten een vrije doorgang hebben van ten minste vier meter breed en vier meter hoog.
 8. Brandkranen (te herkennen aan een ijzeren plaatje in de bestrating) moeten altijd vrij blijven.
 9. U plaatst geen container/steiger tussen kerst en 3 januari van elk jaar.

Schoonmaak

 1. U bent verplicht de openbare weg/wegen direct na afloop van de werkzaamheden op te ruimen en schoon te maken. Als u in gebreke blijft en de gemeente moet zorgen voor de schoonmaakwerkzaamheden, worden de daarmee gepaard gaande kosten op basis van nacalculatie bij u in rekening gebracht.

Belangrijk

De gemeente kan na ontvangst van de melding een tegenbericht afgeven wanneer zij van mening is dat het plaatsen van een container/steiger nadere beoordeling vergt met het oog op de openbare orde, overlast, de veiligheid, zedelijkheid, gezondheid of het milieu. Als u het plaatsen van de container/steiger met een dergelijk tegenbericht en/of wanneer u de voorwaarden zoals hierboven genoemd overtreedt, dan wordt u geacht vergunningplichtig te zijn en zonder geldige vergunning te handelen

Kosten

De leges staan vermeld in de legesverordeningexterne-link-icoon.