Zwembad de Waterlinie

In 2015 is zwembad De Waterlinie gesticht op basis van een burgerinitiatief. Dit initiatief was cruciaal voor het behoud van een zwemvoorziening in Culemborg. Stichting Zwembad Culemborg (SZC) exploiteert het zwembad De Waterlinie

SZC

Het bestuur van Stichting Zwembad Culemborg (SZC) heeft het college van B&W van de gemeente Culemborg verzocht om extra subsidie te verlenen om een interimmanager aan te stellen. SZC exploiteert zwembad De Waterlinie. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om het verzoek van SZC te honoreren. De interimmanager wordt aangesteld om de bedrijfsvoering van het zwembad te verbeteren. De noodzaak hiervan bleek uit een recent verschenen rapport dat in opdracht van het college is opgesteld. Daarnaast stelt het college voor aan de raad om een scenariostudie uit te voeren om te komen tot een stabiele structurele exploitatie voor zwembad de Waterlinie.

In september 2018 liet het bestuur van SZC aan het college van B&W weten dat een structureel exploitatietekort is ontstaan. In overleg met het bestuur van het zwembad is besloten dat zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen over hoe dit tekort is ontstaan. Het college heeft daarom opdracht gegeven om de exploitatie en de bedrijfsvoering van zwembad De Waterlinie door een extern bureau te laten onderzoeken. Dat rapport hebben SZC en college nu ontvangen.

Op basis van de bevindingen uit het onderzoek heeft het bestuur van SZC geconcludeerd dat versterking van het management nodig is. Het bestuur van SZC heeft daarop het college verzocht om de kosten van een interimmanager voor haar rekening te nemen. Het college wil het bestuur van het zwembad ondersteunen zodat er tijd is om de basis op orde te krijgen. Daarnaast is in het rapport ook een aantal mogelijke exploitatiescenario’s opgenomen. Het college stelt de raad voor om deze uit te werken. In dit proces worden ook de verenigingen en gebruikers betrokken.

Zwembad de Waterlinie is burgerinitiatief

In 2015 is zwembad De Waterlinie gesticht op basis van een burgerinitiatief. Dit initiatief was cruciaal voor het behoud van een zwemvoorziening in Culemborg.

Raadsvoorstel sluiting zwembad

Begin 2019 bleek dat SZC het zwembad binnen dit budget niet kan exploiteren. Uit onderzoek blijkt dat ook andere scenario’s financieel niet haalbaar zijn binnen de door de raad gestelde kaders. Het college van B&W van de gemeente Culemborg ziet daarom geen andere mogelijkheid dan de gemeenteraad voor te stellen de subsidie aan zwembad de Waterlinie stop te zetten. De raadscommissie bespreekt het voorstel op 6 juni 2019. Waarschijnlijk neemt de gemeenteraad op 20 juni 2019 een besluit.
Het raadsvoorstel van 21 mei 2019 staat onder de kop Documentatie.

Documentatie