Woningbouw

Er is veel vraag naar extra woningen in Culemborg. Binnen de stadsgrenzen zijn er vooral kansen om bij spoorzone West en bedrijventerrein Pavijen woningen toe te voegen.

Onderzoek

De gemeente heeft samen met de provincie onderzocht of woningbouw op het oudere, oostelijke deel van bedrijventerrein Pavijen - het dichtst bij het spoor - mogelijk is. Bedrijven die een grote milieubelasting hebben mogen namelijk niet dicht bij woningen staan. Uit het onderzoek bleek dat hier door de milieubelasting van een aantal zittende bedrijven op dit moment geen woningen gebouwd mogen worden. Om dat toch mogelijk te maken, ondernam de gemeente een aantal stappen.

Voorbereidingsbesluit

Een van de eerste stappen is dat er in het gebied een verbod op, of beperking van bouwactiviteiten zou gelden. En dat er voorkomen werd dat het gebruik van gronden tussentijds kon worden gewijzigd. Dat is vastgelegd door het nemen van een zogenaamd voorbereidingsbesluit door de gemeenteraad. Met dit besluit wordt een voorbereiding van het toekomstige plan beschermd. Ook geeft het aan dat de gemeente een nieuw bestemmingsplan voor het gebied voorbereidt.

Transitie- en transformatieplan

Voordat er op Pavijen I woningen gebouwd worden, moeten bedrijven in dit gebied ruimte maken, verplaatsen of verhuizen. Het Transitie- en transformatieplan beschrijft hoe de gemeente dit voor zich ziet, hoe er met de ondernemers wordt omgegaan, waar zij recht op hebben en hoe er gezocht wordt naar alternatieve locaties binnen Culemborg voor deze ondernemers. De gemeente is in gesprek met alle bedrijven waarvoor dit geldt. Hierin draagt de gemeente, als dat nodig is, vervangende locaties op Pavijen aan. Op het bedrijventerrein is nog voldoende ruimte beschikbaar om deze bedrijven een nieuwe plek te geven. De gemeente ontwikkelt hiervoor een ‘bedrijvencarrousel’ waarin met alle bedrijven gekeken wordt wie waar het beste past. Zo kunnen bedrijven die ergens anders op het terrein gevestigd zijn en willen verhuizen, ruimte vrijmaken voor een bedrijf wat moet verhuizen uit Pavijen I. Door dit allemaal bij elkaar te brengen ontstaat een carrousel van verhuizingen.

Structuurvisie Stationsomgeving

In de Structuurvisie Stationsomgeving staan de hoofdlijnen en ambities van de nieuwe ontwikkelingen op Pavijen. Daarnaast bevat het de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijke beleid in de nieuwe buurt. Er staat in hoe en waar de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied plaatsvinden en wat daarbinnen de samenhang is. De gemeenteraad stelde de Structuurvisie Stationsomgeving op 9 maart 2023 vast.

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat waar huizen komen, waar wegen lopen, waar voorzieningen moeten komen, enzovoort. Voor Pavijen is een nieuw bestemmingsplan nodig om ervoor te zorgen dat alleen bedrijven met een milieucategorie 2 of lager zich nieuw in het gebied kunnen vestigen. Op 7 maart 2023 nam het college een positief besluit over het ontwerpbestemmingsplan, deze zomer leggen we het de gemeenteraad voor. Dit nieuwe bestemmingsplan is een volgende stap om woningbouw op Pavijen I mogelijk te maken. 

Communicatie en participatie

Voor een groot project als dit zijn communicatie en participatie belangrijk. Voor de directe communicatie met bedrijven zet de gemeente twee contactfunctionarissen in. Zij hebben persoonlijk contact met de bedrijven in het gebied. Ook overlegt de gemeente op regelmatige basis met de Kring Culemborgse Bedrijven (KCB) om via hen in contact te zijn met de ondernemers. De gemeente brengt op regelmatige basis twee digitale nieuwsbrieven uit. Een bestemd voor inwoners en betrokkenen waarin algemene informatie over het programma wordt gegeven. Je kunt je voor deze nieuwsbrief aanmelden door een mail te sturen aan station@culemborg.nl. De andere nieuwsbrief wordt specifiek voor ondernemers gemaakt. Ondernemers kunnen zich voor deze nieuwsbrief aanmelden door een mailtje te sturen naar ondernemen@culemborg.nl.

Voorafgaand aan de definitieve Structuurvisie Stationsomgeving vond participatie plaats. Wanneer de plannen een concrete vorm aannemen (in de vorm van concept NvU’s), vindt participatie met de stad plaats. Hierbij denken we aan het vormen van klankbordgroepen, waarin diverse mensen en groepen uit de stad zitting hebben.