Windvisie

Het college van B&W van de gemeente Culemborg stelde op 24 oktober 2017 de Windvisie Culemborg vast. Hierin staan de voorwaarden waaronder het college wil meewerken aan de plaatsing van nieuwe windmolens.
Windmolens

Windvisie Culemborg

Zo vindt het college dat er sprake moet zijn van een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten waardoor het draagvlak om windmolens te realiseren kan toenemen. Daarnaast vindt het college dat inwoners van Culemborg voor minimaal 50 % eigenaar moeten kunnen worden van de nieuwe windmolens. 

Het college van B&W heeft in april 2017 de ontwerp-Windvisie vastgesteld, nadat er verschillende bijeenkomsten zijn gehouden en gesprekken zijn gevoerd met omwonenden en belangenorganisaties. Naar aanleiding van de ontwerp-Windvisie heeft de gemeente een groot aantal inspraakreacties ontvangen. De gemeenteraad betrekt deze inspraakreacties bij de behandeling van de Windvisie in november 2017.Ook neemt de gemeenteraad de uitkomsten mee van de gesprekken die op 2 oktober zijn gevoerd met direct betrokkenen. Pas als de gemeenteraad de Windvisie Culemborg heeft vastgesteld, is er sprake van een definitief besluit. De verwachting is dat kort daarna initiatiefnemers met plannen komen voor het daadwerkelijk realiseren van een windpark.

De gemeente Culemborg wil in 2040 energieneutraal zijn. Op dit moment wordt slechts 5% duurzaam opgewekt. Om dit naar 100% te brengen moet er nog veel meer gebeuren. Windmolens leveren een belangrijke bijdrage, naast bijvoorbeeld het isoleren van huizen en het plaatsen van zonnepanelen.

Proces

  • April 2016 vaststelling Startnotitie Windvisie Culemborg.
  • Toelichting startnotitie tijdens twee informatieavonden en mogelijkheid invullen digitale enquête.
  • Gesprekken met omwonenden van de bestaande 3 windmolens langs de N320.
  • Gesprekken met onder meer de Milieuadviesraad, de Natuur- en Vogelwacht Culemborg en met Vrijstad Energie.
  • April 2017 vaststelling ontwerp-Windvisie.
  • 2 mei 2017 toelichting ontwerp-Windvisie tijdens goed bezochte informatieavond.
  • Ontvangst 37 zienswijzen.
  • Op 2 oktober 2017 informatief gesprek met inwoners van Culemborg over windenergie. Doel van dit gesprek was om voorafgaand aan de behandeling van de definitieve Windvisie in de gemeenteraad te verkennen of bepaalde thema’s in de definitieve Windvisie nadere uitwerking behoeven.
  • Vaststelling windvisie door gemeenteraad.

Download

Overige documenten

De volgende documenten inzien? Vraag ernaar via info@culemborg.nl