Voorbereidingen onderzoek naar milieueffecten Culemborgs windpark van start

14 jun 2019
Eind 2017 stelde de gemeenteraad de Windvisie Culemborg vast. In het licht van die windvisie werken Eneco en Coöperatie Vrijstad Windwinning aan een plan om een nieuw windpark in Culemborg te ontwikkelen. Voor zo’n project is het wettelijk verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Het MER is bedoeld om in beeld te brengen wat de milieueffecten zijn van een mogelijk windpark. De informatie die bij een MER opgehaald wordt, is belangrijk in de verdere besluitvorming over het project. Het is gebruikelijk dat in een MER verschillende varianten worden onderzocht. Welke varianten dat in ieder geval moeten zijn, beschrijft een zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In concept is deze notitie gereed. Vanaf 14 juni ligt de concept-notitie gedurende zes weken ter inzage op het stadskantoor. Uw reactie op dit document is de komende zes weken van harte welkom.

Concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage

Het College van B&W heeft op dinsdag 11 juni 2019 de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau  Windwinning Culemborg vastgesteld. Voor iedereen ligt deze concept-notitie van 14 juni 2019 tot en met 25 juli 2019 ter inzage op het Stadskantoor van Culemborg (Ridderstraat 250). U kunt de concept-notitie gedurende zes weken tijdens de openingstijden van het Stadskantoor inzien. Het document is ook digitaal te raadplegen. U vindt dit document onderaan dit bericht. 

Reageren?

Wilt u op de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windwinning Culemborg reageren? Dit kan gedurende die zes weken (van 14 juni 2019 tot en met 25 juli 2019) gericht aan het College van B&W per mail via info@culemborg.nl. Of per brief: College van B&W, Postbus 136, 4100 AC Culemborg.

Kom naar de informatieavond

Op 26 juni 2019 organiseert de gemeente samen met Eneco en Vrijstad Windwinning een informatieavond over de Concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Tijdens deze bijeenkomst geven we u graag informatie. Ook is er uitgebreid gelegenheid om uw vragen te stellen. De informatieavond start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) op het Stadhuis, Oude Vismarkt 4. Aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom.

Vervolg

Na 25 juli neemt het College van B&W de ontvangen reacties mee bij de vaststelling van de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Die definitieve versie vormt vervolgens het kader van de milieueffectrapportage die daarna volgt.  
Meer informatie is verkrijgbaar door te bellen naar 0345 – 477700 of mail info@culemborg.nl.