Vervoer en verkeer

Verkeersmaatregelen

De gemeente Culemborg neemt in het programma Stationsomgeving een aantal verkeersmaatregelen uit het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) die de stad verkeersveilig en bereikbaar houden. Een nieuwe onderdoorgang voor fietsers en voetgangers zorgt voor een betere verbinding tussen de west- en oostzijde van Culemborg. 

Forensen rijden met hun auto niet langer door Achter ’t Zand en Lanxmeer op zoek naar een parkeerplek. Zij gaan via een nieuwe rotonde op de provinciale weg snel naar de centrale P&R-garage en via dezelfde weg weer terug. Dat scheelt veel verkeer door de stad. Hiervoor is een subsidie van het Rijk in het vooruitzicht gesteld. Ook pakt de gemeente de Ovonde aan om het hele gebied goed bereikbaar en verkeersveilig te houden.

Infrastructuur

Eind juni 2022 maakte het Rijk bekend dat het ruim € 23 miljoen (exclusief BTW) reserveert voor de infrastructuur rondom de stationsomgeving van Culemborg. Deze subsidie is bedoeld als bijdrage voor moeilijk te bekostigen infra-onderdelen binnen het programma. Dat is ten eerste een gebouwde P+R. Deze moet de huidige - verspreid liggende - parkeerterreinen vervangen. Onderdeel van de subsidie is ook de weg naar de P+R toe, vanaf een nieuwe ontsluiting op de N320. Zo zijn de P+R en de nieuwe buurt snel te bereiken en te verlaten. Dit vermindert de druk op het lokale autoverkeer door Culemborg.Daarnaast is het geld bestemd voor een onderdoorgang - voor fietsers en voetgangers - bij het station. Deze verbindt de oost- en westzijde van de stad met elkaar.

Deze ingrepen zorgen voor een betere bereikbaarheid van de stationsomgeving en voor meer veiligheid in het verkeer. De subsidie is een bijdrage, geen volledige dekking. Wel zorgt de subsidie er voor dat de geplande ontwikkelingen in het stationsgebied zekerder zijn geworden. Overigens zitten niet alle onderdelen voor de infrastructuur in de subsidie. Zo bestaat de hele herontwikkeling van het station zelf uit diverse omvangrijke, complexe en nader te onderzoeken opgaven. Hierbij kun je denken aan voor- en achterpleinen, fietsparkeren, de breedte van de onderdoorgang, de aansluiting op de perrons, et cetera.  Gemeente Culemborg pakt dit de komende jaren met ProRail, NS en de provincie op.

Ovonde

De Ovonde is een ovale rotonde in de Wethouder Schoutenweg en Otto van Reesweg, aan de westkant van het het spoor. Het is een van de drukste en meest gevaarlijke verkeerspunten in Culemborg. Door zijn bijzondere vorm, de 105 (!) verkeersborden en de onoverzichtelijke situatie hoort de Ovonde zelfs tot de meest onveilige kruisingen in Nederland. Midden op het plein staat een petit restaurant. Dat maakt de rotonde niet overzichtelijker. Daarnaast sluit een van de toegangswegen vrijwel direct aan op de smalle spoortunnel die naar het centrum van Culemborg leidt. Al met al reden genoeg om de Ovonde tegelijk aan te pakken bij de ontwikkeling van het stationsgebied.

Momenteel onderzoekt een verkeerskundig adviesbureau verschillende mogelijkheden:

  • aanpassen van de bestaande Ovonde
  • realiseren van een T-splitsing
  • realiseren van een verkeersplein

Per variant zorgt het adviesbureau voor een tabel met voor- en nadelen en een grove kostenraming. Dit leidt tot een voorstel dat ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.