Handhaving Culemborg

Veiligheid Culemborg 2023

30 januari 2024
- nieuws

Veiligheid is de basis voor een fijne leefomgeving. Culemborg is een stad die verder groeit in het aantal inwoners. Om in de toekomst veiligheid te waarborgen, zetten we in op preventie en repressie. We hechten hierbij veel belang aan de samenwerking met onze partners en inwoners. Daarom is onze aanpak gebaseerd op samenwerken. Om overzicht te houden in de ontwikkeling brengen we het aantal meldingen in beeld.

In het afgelopen jaar zijn er 14 drugsmeldingen geweest waarbij er vijf keer een dwangsom is opgelegd en een waarschuwing is afgegeven. Meer dan 15 mensen zijn slachtoffer geworden van digitale criminaliteit. Het aantal meldingen van jeugdoverlast was in 2023 lager dan de jaren hiervoor. Voor het eerst sinds vier jaar is het aantal onder de 200. Ook het aantal meldingen van verwarde personen is dit jaar minder dan de jaren ervoor. Het afgelopen jaar zat het aantal rond de 100 waar de jaren ervoor het dubbel aantal meldingen gedaan zijn. We zien hierbij de effecten van een goede samenwerking tussen zorg- en veiligheidsprofessionals. In het afgelopen jaar zijn er vijf controles uitgevoerd waarbij ruim 40 bedrijven en panden zijn bezocht om ondermijning tegen te gaan. De zogeheten High Impact crimes zoals woninginbraken dalen de afgelopen jaren steeds verder. Een mooie ontwikkeling, maar vereist nog steeds een nauwe samenwerking tussen gemeente, politie en het Openbaar Ministerie.

Jeugd Interventieteam Culemborg

Dankzij het JIC is een preventieve aanpak rondom jeugdoverlast mogelijk. Dit interventieteam is er voor jongeren die vastlopen en niet meer weten hoe zij verder kunnen. Het team werkt samen met onder andere jongerenwerk, politie leerplichtambtenaren en woningcorporaties. Door gebruik te maken van een structurele, samenhangende en gerichte aanpak, wordt er grip gehouden op jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit.

Voorlichting

Vorig jaar zijn er in samenwerking met het RIEC en Meld Misdaad Anoniem meerdere campagnes geweest. De resultaten laten zien dat mensen een grotere bereidheid hebben tot het doen van meldingen. Daarnaast blijkt uit de vragen dat de doelgroep meer kennis heeft over ondermijning en minder gevoelens van angst. Naast diverse campagnes is er in de gemeente Culemborg ook op andere manieren aandacht gevraagd voor ondermijning. Met onder andere het project veilig buitengebied, een bezoek van de ondermijningsbus en een ondernemersontbijt. Het bieden van voorlichting zetten we ook komend jaar voort.

Gerdo van Grootheest, burgemeester over het veiligheidsbeleid in Culemborg: ‘Veiligheid gaat ons allemaal aan. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een prettige leefomgeving. De samenwerking tussen inwoners, professionals en professionals onderling zijn hierbij van groot belang. Ik geloof in de samenwerking binnen ons veiligheidsaanpak. En we zien dit ook terug in de daling van het aantal meldingen. Een mooie winst over het afgelopen jaar en een aanmoediging om ook komende jaren op deze manier samen te werken.’

Veiligheidsthema's 

De gemeenteraad stelde eerder het Integraal Veiligheidsplan vast. Hieronder een overzicht van de vier thema’s uit dit plan.

1. Zorg en veiligheid, binnen dit thema is er veel aandacht voor de nauwe samenwerking tussen zorg- en veiligheidsprofessionals. Alles is hierbij gericht op het voorkomen van incidenten. Op tijd signaleren en aanpakken. Daarnaast zijn voorlichting over bijvoorbeeld verward gedrag van mensen, duidelijke meldpunten en ontwikkeling van onze professionals onderdeel van de preventieve maatregelen.
2. Jeugd, binnen dit thema zijn er diverse aanpakken vertegenwoordigd. Denk hierbij aan jeugdinterventies, maar ook een samenwerking met jeugdpreventie zoals Halt, onderwijs en jongerenwerk. We hebben ook meer zicht op lokale jeugd door ongewenst gedrag direct te corrigeren en in gesprek te zijn met gezinnen die ondersteuning nodig hebben om mee te komen in de samenleving. We zetten meer in op handhaving bij overlastlocaties.
3. Drugs, een aandachtspunt in zowel de regio Oost-Nederland, district Gelderland Zuid als in Culemborg. Als we spreken van ondermijning dan is hier bijna altijd een link te leggen met drugscriminaliteit. Onze gemeente ligt centraal in het land, het is (dicht) gelegen bij de N320 en de A2. Onze gemeente heeft een duidelijke binding met de buurtprovincie Utrecht. Met andere partners organiseren we onder andere integrale controles en besteden we aandacht aan het vergroten van meldingsbereidheid.
4. Digitale criminaliteit, is het laatste thema, maar zeker niet de minst belangrijke. Landelijk gezien groeit dit probleem. Het creëren van bewustwording, adequate opvolging bij aangifte en strafvervolging zijn belangrijke acties om dit thema zo goed mogelijk aan te pakken.