Vaststelling Paraplubestemmingsplan Archeologie

8 jan 2020
De gemeenteraad stelde op 19 december 2019 het paraplubestemmingsplan Archeologie zonder wijzigingen vast. Dat maakt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg bekend, volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Eerder stelde de gemeenteraad de bijgewerkte Archeologische waarden- en verwachtingenkaart 2017 met bijlagen vast. Met het paraplubestemmingsplan Archeologie wordt het archeologiebeleid van de gemeente Culemborg uitgevoerd. Het paraplubestemmingsplan biedt bescherming aan de verwachte archeologische waarden van het grondgebied van Culemborg. Het bestemmingsplan geeft aan wanneer archeologisch onderzoek nodig is; als ergens gebouwd (of gesloopt) gaat worden of de grond op een andere manier verstoord wordt.

Inzage en beroep

Het paraplubestemmingsplan met bijlagen zijn van 9 januari tot en met 19 februari 2020 in te zien in het stadskantoor, Ridderstraat 250 te Culemborg. Het staat ook digitaal op www.culemborg.nl/bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0216.BPArcheologie-VG01.

Van 9 januari tot en met 19 februari 2020 kunt u beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dat kan als u belang heeft bij het besluit én in de voorprocedure op tijd uw zienswijze heeft ingediend. U kunt ook in beroep als u:

  • belang heeft bij het besluit én
  • niet eerder (in de voorprocedure) uw zienswijze heeft ingediend én
  • u niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend.

Als u op tijd beroep heeft ingesteld, mag u om een voorlopige voorziening vragen. Het bestemmingsplan geldt dan niet tot op dat verzoek is beslist. De vraag om voorlopige voorziening stuurt u aan de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het bestemmingsplan geldt vanaf 20 februari 2020. Behalve als er binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.