Vaststelling nadere eisen (zonnepanelen) conform artikel 31 bestemmingsplan ‘Buitengebied’ juncto artikel 3.6 lid 1d Wro, Culemborg

24 Feb 2021
Vaststelling nadere eisen conform artikel 31 bestemmingsplan ‘Buitengebied’ juncto artikel 3.6 lid 1d Wro, Culemborg

Terinzagelegging

De vastgestelde nadere eisen liggen met ingang van donderdag 25 februari 2021 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Stadsontwikkeling, Ridderstraat 250 en zijn terug te vinden  op de website van de gemeente: www.culemborg.nl.

Gedurende deze termijn is een ieder bevoegd schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij het College van de gemeente Culemborg, Postbus 136, 4100 AC Culemborg. Voor nadere informatie kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van het team Ruimtelijke Ordening, bereikbaar onder nummer 0345 – 477 000. Het is niet mogelijk uw zienswijze per email in te dienen.