Vaststelling nadere eisen (zonnepanelen) bestemmingsplan Buitengebied

24 Feb 2021
Vaststelling nadere eisen conform artikel 31 bestemmingsplan ‘Buitengebied’ juncto artikel 3.6 lid 1d Wro, Culemborg

Ter inzage

De vastgestelde nadere eisen liggen met ingang van donderdag 25 februari 2021 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Stadsontwikkeling, Ridderstraat 250 en zijn terug te vinden  op de website van de gemeente: www.culemborg.nl.

Gedurende deze termijn is een ieder bevoegd schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij het College van de gemeente Culemborg, Postbus 136, 4100 AC Culemborg. Voor nadere informatie kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van het team Ruimtelijke Ordening, bereikbaar onder nummer 0345 – 477 000. Het is niet mogelijk uw zienswijze per email in te dienen.

Nadere eisen zonnevelden op grond van artikel 31 bestemmingsplan Buitengebied, juncto artikel 3.6 lid 1d Wro

Ter bescherming van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de gronden bestemd met de bestemmingen ‘Agrarisch met waarden – Landschap 1’ en ‘Agrarisch met waarden – Landschap 2’ heeft het college van burgemeester en wethouders in aanvulling op de artikelen 1, 3 en 4 van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ nadere eisen gesteld (te vinden in paragraaf 5.1.5 van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Culemborg):

Toevoeging artikel 1 (Begripsbepaling):

  • Zonneveld: elke groepering van zonnepanelen die op of boven de grond of op het wateroppervlak wordt geplaatst, dus niet op daken.

Toevoeging artikelen 3 en 4:

  • Zonnevelden zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘bouwvlak’.