Vaststelling bestemmingsplan "" Gelddijk" en besluit hogere grenswaarden geluid

27 nov 2019
Vaststelling bestemmingsplan "" Gelddijk" en besluit hogere grenswaarden geluid

Het bestemmingsplan en hogere grenswaarden geluid "Gelddijk" liggen van 28 november tot en met 9 januari 2020 voor een ieder ter inzage.

Beroep en bezwaar

Gedurende de ter inzage termijn kan beroep tegen het bestemmingsplan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht;

Indien u tijdig beroep heeft ingesteld kunt u ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het verzoek dient te worden gestuurd aan de Voorzitter van de voornoemde  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Gedurende de ter inzage termijn kan bezwaar worden ingediend tegen het besluit hogere grenswaarde geluid ‘ Gelddijk’ bij het college van burgemeester en wethouders van Culemborg, Postbus 136, 4100 AC Culemborg. U kunt uw bezwaar niet per e-mail indienen.