Vaststelling bestemmingsplan "Fort Everdingen"

9 okt 2019
Vaststelling bestemmingsplan "Fort Everdingen"

Gedurende de ter inzage termijn (van 11 oktober tot en met 21 november 2019) kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht;

Indien u tijdig beroep heeft ingesteld kunt u ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het verzoek dient te worden gestuurd aan de Voorzitter van de voornoemde  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.