Vaststelling bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarde Wet Geluidhinder ‘Rietveldseweg 14A’.

4 nov 2020
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 110a Wet geluidhinder en artikel 7.17 van de Wet milieubeheer bekend: 1. dat de gemeenteraad op 15 oktober 2020 het bestemmingsplan ‘Rietveldseweg 14A’heeft vastgesteld, zulks met inachtneming van de in de toelichting van dit plan aangebrachte tekstuele wijzigingen; 2. dat de gemeenteraad op 15 oktober 2020 heeft besloten om geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal bij dit initiatief anderszins is verzekerd; 3. dat het college van burgemeester en wethouders op 15 september 2020 het besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder ‘Rietveldseweg 14A’ heeft vastgesteld

Inzien: Een papieren versie van het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder ‘Rietveldseweg 14A’ met de bijbehorende stukken liggen met ingang van 5 november 2020 tot en met 17 december 2020 voor iedereen ter inzage op het Stadskantoor, Ridderstraat 250 te Culemborg. U kunt het bestemmingsplan ook digitaal raadplegen op de website van de gemeente: www.culemborg.nl, onder ‘wonen en woonomgeving’/bestemmingsplannen en via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer: NL.IMRO.0216.BPRietveldseweg14A-VSG1.

Beroep: Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad en/of het besluit van het college van burgemeester en wethouders, kunt u daartegen bezwaar maken. Formeel stelt u dan beroep in tegen het bestemmingsplan en/of het besluit. U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Gedurende de ter inzage termijn kan beroep tegen het bestemmingsplan en/of het besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder ‘Rietveldseweg 14A’worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.