Vaststelling Beleidsregels toepassing kruimelgevallenregeling bij leisureactiviteiten Culemborg

25 mrt 2019
De Beleidsregels voor toepassing van de kruimelgevallenregeling bij leisureactiviteiten Culemborg, met bijbehorende toelichting en bijlagen zijn vastgesteld.

Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 12 maart 2019 de Beleidsregels voor toepassing van de kruimelgevallenregeling bij leisureactiviteiten Culemborg, met bijbehorende toelichting en bijlagen hebben vastgesteld. Het besluit is vastgesteld ex artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De beleidsnota heeft betrekking op het vestigen van sportscholen/fitnesscentra en andere Leisureactiviteiten op locaties waar een andere bestemming geldt volgens het bestemmingsplan. In de beleidsregels wordt geregeld op welke locaties geen vestigingsmogelijkheden zijn en op welke locaties onder voorwaarden een aanvraag om vergunning kan worden ingediend om zodoende een algemeen en aanvaardbaar toetsingskader te creëren.

Het besluit tot het vaststellen van het Beleid toepassing kruimelgevallenregeling bij leisureactiviteiten Culemborg treedt op 28 maart 2019 in werking. Ingevolge artikel 8:2 Awb kan geen beroep worden aangetekend tegen het besluit om een beleidsregel vast te stellen.

Downloads