Vastgesteld bestemmingsplan ‘Elisabeth-hof, Culemborg’

24 Feb 2021
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Elisabeth-hof, Culemborg’

Beroep

Gedurende de hiervoor aangegeven inzagetermijn van 6 weken (van 25 februari 2021 tot en met 7 april 2021) kan schriftelijk en gemotiveerd beroep tegen het bestemmingsplan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Indien u tijdig beroep heeft ingesteld kunt u ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het verzoek dient te worden gestuurd aan de Voorzitter van de voornoemde  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.