Vastellen wijzigingsplan hoek Argusvlinderlaan en Laan naar Parijsch

24 Feb 2021
Vastellen wijzigingsplan hoek Argusvlinderlaan en Laan naar Parijsch en verzoek Hogere grenswaarde

Ter inzage  

Een papieren versie van het vastgestelde wijzigingsplan (inclusief bijbehorend collegebesluit) en het besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder ‘Locatie Van der Heiden’ met de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 25 februari 2021 gedurende 6 weken (tot en met woensdag 7 april 2021) voor iedereen ter inzage tijdens openingstijden op het Stadskantoor, Ridderstraat 250 te Culemborg. U kunt het wijzigingsplan ook digitaal raadplegen op de website van de gemeente Culemborg: www.culemborg.nl, onder ‘wonen en woonomgeving’/bestemmingsplannen en via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer: NL.IMRO.0216.WPLocatieVdHeiden-VSG1.

Beroep

Het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder ‘Locatie van der Heiden’ hebben vanaf 3 september 2020 tot en met 14 oktober 2020 voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Alleen belanghebbenden kunnen nu nog beroep instellen.


Belanghebbenden die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder bij de gemeente kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan kunnen vanaf 25 februari 2021 gedurende een termijn van 6 weken schriftelijk en gemotiveerd) beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van deze Afdeling.