Update Omgevingsvisie Culemborg

22 dec 2022
Zoals u wellicht weet, werkt gemeente Culemborg aan een Omgevingsvisie, het toekomstplan tot 2040. Hierbij laten we u graag weten wat de huidige stand van zaken is.

Op 9 december 2021 stelde de gemeenteraad de startnotitie voor de Omgevingsvisie vast. De raad heeft toen gevraagd om een debat te voeren over de ambities en dilemma’s van de verschillende inhoudelijke vraagstukken. Ook was de raad benieuwd op welke manier inwoners worden betrokken. Dit debat vond op 30 juni 2022 plaats. De inwoners hebben tussen juli en november 2022 hun stem kunnen laten horen. Op basis hiervan zijn de vraagstukken verder uitgewerkt en aangescherpt.

De gemeenteraad geeft op 16 februari in de Raadsommissie en op 9 maart in de gemeenteraad richting aan deze vraagstukken. Ter voorbereiding vindt op 12 januari een beeldvormende avond voor raadsleden plaats. Op basis van deze richting wordt de Omgevingsvisie in ontwerp opgesteld. De ontwerp Omgevingsvisie wordt – gelijk aan de eerder vastgestelde planning - in juli 2023 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Na besluitvorming wordt de ontwerp Omgevingsvisie ter inzage gelegd. In december 2023 kan dan de definitieve Omgevingsvisie worden vastgesteld.

We informeren u medio maart graag over de besluiten van de raad.   

De komende jaren werken we hard aan onze ambitie, zoals een inwoner het ook mooi verwoordde:
“Culemborg is een 7, maar kan zeker een 8 worden”