Update Omgevingsvisie

27 mrt 2023
De afgelopen maanden heeft de gemeente Culemborg haar inwoners en belanghebbenden op meerdere momenten en manieren gevraagd om mee te denken over de toekomst van Culemborg. We moeten nu namelijk al keuzes maken om ervoor te zorgen dat we ook in 2040 nog prettig wonen, werken en leven in onze stad. Die keuzes maken we in de ‘Omgevingsvisie Culemborg 2040’.

De afgelopen maanden heeft de gemeente Culemborg haar inwoners en belanghebbenden op meerdere momenten en manieren gevraagd om mee te denken over de toekomst van Culemborg. We moeten nu namelijk al keuzes maken om ervoor te zorgen dat we ook in 2040 nog prettig wonen, werken en leven in onze stad. Die keuzes maken we in de ‘Omgevingsvisie Culemborg 2040’.

We hebben alle meningen en bijdragen verzameld en per thema bij elkaar gevoegd. Op deze manier is een beeld ontstaan van wat onze inwoners en belanghebbenden belangrijk vinden en hoe zij de toekomst van Culemborg in 2040 voor zich zien. In het participatieverslag en in de informatiebladen kun je dit uitgebreid teruglezen.

Op een beeldvormende avond op 12 januari 2023 gaven de raadsleden aanscherpingen en aanvullingen op de informatiebladen. Deze zijn inmiddels verwerkt. De informatiebladen beschrijven de opgaven en ook de mogelijke richtingen hoe deze opgepakt kunnen worden. De fracties geven deze richting op een tweede beeldvormende raadsavond Omgevingsvisie op 13 april 2023. Op basis hiervan wordt de ontwerp Omgevingsvisie opgesteld.

Deze ontwerp Omgevingsvisie wordt in november 2023 in een raadscommissie behandeld en vervolgens in een raadsvergadering in december 2023 vastgesteld. Daarmee is de ontwerp Omgevingsvisie een feit.

Wanneer de raad een positief besluit neemt over de ontwerp Omgevingsvisie wordt deze ter inzage gelegd. Zo kan iedereen lezen wat de ambities van Culemborg voor 2040 zijn. Zoals het er nu naar uitziet, vindt de ter inzagelegging in januari 2024 plaats. Dit betekent dat er vanaf dat moment zes weken de tijd is om te reageren op de ontwerp Omgevingsvisie. Dat kan door het indienen van een zienswijze. Vervolgens beantwoorden en verwerken wij de zienswijzen. Aan de hand van deze reacties maken we de Omgevingsvisie definitief en leggen we dit in juni 2024 ter vaststelling voor aan de raad.

In juni 2024 behandelt de raadscommissie de definitieve Omgevingsvisie, waarna de gemeenteraad de visie vaststelt. Vanaf dat moment vinden er geen wijzigingen meer plaats en is de ‘Omgevingsvisie Culemborg 2040’ een feit.