Straatfeest melden

Wilt u een barbecue of straatfeest organiseren op de openbare weg? Dan moet u dit tenminste tien werkdagen van tevoren melden.

Voorwaarden

Houd rekening met onderstaande voorwaarden:

 • Het evenement moet in de open lucht zijn.
 • Het aantal bezoekers mag niet meer dan 100 personen bedragen, inclusief kinderen.
 • Het evenement vindt plaats tussen 9.00 uur en 24.00 uur.
 • Schade die aan gemeen­te-eigendommen wordt toegebracht moet worden vergoed.
 • U bent verplicht de openbare weg/wegen binnen twee uur na afloop van het evenement op te ruimen en schoon te maken. Doet u dit niet, dan worden de kosten van schoonmaakwerkzaamheden bij u in rekening gebracht.
 • Wanneer u uw feest organiseert op particulier terrein, moet u toestemming hebben van de rechthebbende op dat terrein.
 • Alle mogelijke maatregelen moeten worden genomen, om te voorko­men dat de gemeente of derden als gevolg van het evenement schade lijden of overlast ondervinden.
 • Het ingevulde meldingsformulier moet ten minste 10 werkdagen van tevoren bij de gemeente binnen zijn.
 • Geen muziek na 24.00 uur.
 • De maximale geluidsbelasting voor de omgeving is 65 dB(A) op de gevel van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen. De correctie voor muziekgeluid van 10 dB(A) wordt bij de beoordeling achterwege gelaten.
 • Er mogen geen omroepactiviteiten plaatsvinden en er mag geen sprake zijn van elektronisch versterkte live-muziek. 
 • Het evenement mag geen belemmering vormen voor het verkeer en de parkeergelegenheid.
 • Kruispunten blijven vrij.
 • Wegafsluitingen zijn niet toegestaan op wegen waar 50 kilometer of meer gereden mag worden.
 • De hulpdiensten hebben een vrije doorgang van ten minste vier meter breed en vier meter hoog.
 • Plaats geen meubilair op of in de directe omgeving van een ondergrondse brandkraan.
 • In geval van brand of een andere calamiteit is de organisator, genoemd op het meldingsformulier, aanspreek­punt.
 • Er is een brandblusapparaat in de nabijheid van de barbecue- en gasflessen.
 • Het stoken en koken door middel van gastoestellen mag uitsluitend met toestellen die door middel van goedge­keurde slangen (max. 2 jaar oud) zijn aangesloten op hiervoor bestemde en goedgekeur­de butaan- en propaanflessen (reduceerventiel max. 5 jaar oud) met een inhoud van maximaal 15 liter. 
 • Partytenten moeten aan ten minste drie kanten open zijn.
 • Het luchtkussen is van goede kwaliteit;
 • Plaats geen luchtkussen bij windkracht 7 of hoger.
 • De opbouw van het luchtkussen moet volgens het bijbehorende productcertificaat.
 • Onderdelen moeten door stabiliteitsverbanden zijn verbonden;
 • Het luchtkussen moet zijn verankerd aan de ondergrond (niet in de bestrating) of zijn verzwaard met ballastblokken.
 • Rondom het luchtkussen worden beschermingsmatten gelegd.

Aanvragen

Meldt het evenement tenminste tien werkdagen van tevoren. Voor de aanvraag heeft u nodig: 

 • Een overzicht en afmetingen van alle objecten zoals een partytent of springkussen.
 • Een tekening van de locatie wanneer u een weg afsluit of parkeerplaatsen gebruikt.

Kosten

Een melding doen is gratis.