Sandwichbord of uitstalling plaatsen

U mag niet zomaar de weg, de stoep of een gedeelte ervan gebruiken. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een reclamebord of uitstalling, of voor het plaatsen van containers en steigers.

Als u reclameborden of sandwichborden wil plaatsen, kun u dit formulier gebruiken:

Als u een uitstalling wilt, kunt u dit formulier gebruiken:

De leges staan vermeld in de legesverordening van de gemeente Culemborg, die staat op Overheid.nl.

Regels en voorschriften uitstallingen

De melding moet 10 werkdagen voor de te plaatsen uitstalling zijn ingediend.
De melding voor het plaatsen van uitstallingen moeten voldoen aan onderstaande voorschriften.

Algemeen: 
De uitstalling vindt plaats in de Gemeente Culemborg.

 1. De uitstalling mag uitsluitend zijn uitgestald gedurende de openingstijden van de winkel (vestiging), daaronder zijn de pauzes inbegrepen.
 2. De ondernemer is verantwoordelijk voor een leuke positieve uitstraling wat zowel zijn onderneming als het aangezicht goed zal doen.
 3. Alle aanwijzingen en bevelen van de politie, brandweer, handhaving en ambtenaren van de Gemeente Culemborg  moeten direct worden opgevolgd.
 4. Tijdens evenementen en de weekmarkt kan de mogelijkheid bestaan dat de uitstalling niet kan/mag worden geplaatst.
 5. U bent verplicht alle mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gemeente of derden schade lijden of overlast ondervinden door het plaatsen van de uitstalling.
 6. De uitstalling moet van een goede constructie zijn en mag geen gevaar opleveren voor weggebruikers.
 7. De uitstalling mag niet worden verankerd in de weg.
 8. De uitstalling mag niet aan zonneschermen, luifels, straatmeubilair, paaltjes, openbaar groen e.d. worden bevestigd.
 9. Binnen 1 meter rondom objecten in de openbare ruimte die door de gemeente of wel met toestemming van de gemeente zijn geplaatst, en bereikbaar moeten zijn voor derden, mag geen uitstalling worden geplaatst (bijv. brandkranen, parkeerautomaten, brievenbussen e.d.).
 10. Doorgang voor voetgangers en gebruikers van gehandicaptenvoertuigen moeten worden gegarandeerd.
 11. Uitstalling vindt plaats voor het eigen pand.
 12. Max 1 bord van max 0.90m x 1.50 m. is toegestaan.
 13. Verder is alle uitstalling mogelijk voor de eigen gevel, maar niet hoger dan 1.80m (kaartenrekken).

Regels en voorschriften sandwichborden

 1. Sandwichborden zijn voor het promoten van activiteiten. 
 2. Als er wordt geconstateerd dat op de borden roerende en/of onroerende goederen te koop, te huur of op een andere wijze worden aangeboden, zal de vergunning onmiddellijk worden ingetrokken en de borden worden verwijderd. 
 3. De aanvraag gebeurt drie weken voor de plaatsing van de borden.
 4. De borden blijven niet langer dan tien aaneengesloten dagen staan. 
 5. Niet meer dan 25 borden in de gehele gemeente.