Regionale Energiestrategie (RES)

De RES is een strategie om in een regio om duurzame energie op te wekken op basis van besparing, duurzame elektriciteit en warmte.

In het landelijk klimaatakkoord is afgesproken om de CO2- uitstoot te verminderen. Dit betekent dat we ons energieverbruik moeten verminderen en energie duurzaam gaan opwekken. Om dit te realiseren is Nederland in dertig energieregio’s verdeeld. In iedere regio wordt gekeken hoeveel energie zij duurzaam kunnen gaan opwekken. Culemborg maakt onderdeel uit van de RES Rivierenland.  

Nieuws: Regio Rivierenland maakt werk van duurzame energie

Regio Rivierenland legde op 31 maart haar Regionale Energiestrategie (RES) in concept voor aan de colleges van de acht regiogemeenten. Hierna volgt besluitvorming in de gemeenteraden, Algemeen Bestuur Waterschap Rivierenland, Provinciale Staten en de andere RES-partners.

In de Concept RES staat hoeveel duurzame energie de regio in 2030 zal opwekken. Het bod is om in elk geval 0,632 TeraWattuur  (1 teraWattuur is 1 miljard KiloWattuur) te produceren. Via alle bestaande en reeds geplande windturbines en zonnevelden (een gemiddeld huishouden verbruikt ongeveer 3.500 KiloWattuur per jaar). Met dit bod geeft de Regio Rivierenland invulling aan het landelijke Klimaatakkoord, waarin staat dat elke regio in Nederland een bijdrage levert aan duurzame energieopwekking.

Het bod in de Concept RES FruitDelta Rivierenland bestaat uit 42 windmolens en een aantal  grootschalige zonnevelden van totaal 172 hectare. Van de 42 windmolens draaien er eind dit jaar al 25. Dit bod is een eerste stap. De Regio Rivierenland heeft de ambitie om het bod te verdubbelen en zo meer bij te dragen aan de doelen uit het Klimaatakkoord en ook het Gelders Energieakkoord. Hoe ze dat wil doen komt volgend jaar in de volgende versie: de RES 1.0.

Op weg naar RES 1.0

Regio Rivierenland gaat dit jaar nog in gesprek met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en volksvertegenwoordigers om samen de RES 1.0 op te stellen. Dat zal weer gebeuren via bijeenkomsten in alle gemeenten. Op weg naar de Concept RES zijn in alle gemeenten al bijeenkomsten gehouden. Hierin is verkend waar er in de regio mogelijkheden liggen om duurzame energie op te wekken. De ideeën die hieruit zijn voortgekomen, maken onderdeel uit van de Concept RES. De resultaten uit deze eerste ronde bijeenkomsten geven vertrouwen dat de ambities voor de RES 1.0 kunnen worden waargemaakt. 

Samenwerking van veel partijen

Binnen de regio zetten veel verschillende partijen de schouders onder de Regionale Energiestrategie. De verantwoordelijkheid voor de RES ligt bij een speciaal ingestelde Stuurgroep RES FruitDelta Rivierenland. Hierin zitten vertegenwoordigers van de acht regiogemeenten (Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Zaltbommel), Waterschap Rivierenland, provincie Gelderland, Greenport Gelderland, Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland, Gebiedscoöperatie Rivierenland, Liander en VNO-NCW Rivierenland.

Concept RES Rivierenland

In het concept staat hoeveel er op dit moment al duurzaam wordt opgewekt door wind en zon en welke initiatieven al in ontwikkeling zijn.

Hier vindt u het concept bod.

De gemeenteraad neemt in april of mei 2020 een besluit over het concept aanbod. Het definitieve RES-bod moet uiterlijk 1 maart 2021 worden ingediend.

Wat betekent dit voor Culemborg?

In Culemborg wordt al duurzame energie opgewekt.

  • Er staan drie windmolens aan de provinciale weg N320.
  • Er loopt een onderzoek naar een tweede windpark in Culemborg. Het zoekgebied hiervoor is ten zuiden van de N320. De initiatiefnemers stellen op dit moment een Milieueffectenrapportage op.
  • Op het industrieterrein Pavijen liggen op een aantal daken van bedrijven zonnepanelen. In samenwerking met Kring Culemborgse Bedrijven onderzoeken we de mogelijkheid om op meerdere grote daken zonnepanelen te gaan leggen. 
  • Op het Jan Wolkershof is  de parkeerplaats overdekt met een zonnedak (780 zonnepanelen).De opgewekte elektriciteit wordt onder ander gebruikt voor het laden van elektrische auto’s.

De aankomende tijd gaan we in Culemborg vooral zoeken naar geschikte locaties voor zonne-energie. In Culemborg zijn al veel grote daken met zonepanelen. Dit blijven wij stimuleren omdat hier nog veel winst te behalen is. Maar er zijn ook zonnevelden nodig. Keuzes over waar deze moeten komen en hoeveel ha worden later gemaakt en in overleg met bewoners.