Programma stationsomgeving

In de stationsomgeving is een kans ontstaan om een groot aantal betaalbare woningen te bouwen. Deze nieuwe buurt ligt vlakbij het centrum van de stad en grenst aan een ‘OV-hub’, het vernieuwde treinstation.

Waarom daar?

Belangrijke voorzieningen bevinden zich op loopafstand en met het openbaar vervoer voor de deur is een eigen auto niet voor iedereen meer noodzakelijk. Daardoor zijn er minder parkeerplaatsen nodig, wat de woonomgeving groener en vriendelijker maakt. Door het maken van een buurt in de stationsomgeving hoeven we niet te bouwen in de groene randen van de stad. ook draagt wonen op deze centrale plek bij aan de duurzame doelen. 

Het vernieuwde station met voor- en achterplein wordt het hart van de buurt. Een nieuwe onderdoorgang voor fietsers en voetgangers zorgt voor een betere verbinding tussen de west- en oostzijde van Culemborg. Forensen rijden met hun auto niet langer door Lanxmeer op zoek naar een parkeerplek. Zij gaan via een nieuwe rotonde op de Provincialeweg snel naar de centrale P&R-garage en via dezelfde weg weer terug. Dat scheelt veel verkeer door de stad. De Ovonde wordt aangepakt om het hele gebied goed bereikbaar en verkeersveilig te houden.

Van grof naar fijn

Op 9 maart 2023 stelde de gemeenteraad de Structuurvisie Stationsomgevingexterne-link-icoon vast. Vanaf dit punt werken we de visie verder uit naar een Masterplan en vervolgens naar Nota’s van Uitgangspunten. We noemen dit ‘werken van grof naar fijn’.

Masterplan

Het Masterplan is een verdere concretisering van de Structuurvisie. De ambities uit de visie krijgen in het Masterplan een gezicht en worden vertaald naar een globaal ruimtelijk plan. In het Masterplan wordt dus de hoofdstructuur van het gebied vastgelegd. Hierbij kun je denken aan de wegen-, water-  en groenstructuur, de plek van de ‘bouwvelden’ (de locaties waar de gebouwen komen te staan) en de zoekgebieden voor de parkeergebouwen. Voor de bouwvelden worden kaders en regels gegeven hoe ze kunnen worden ingevuld. Thema’s als ‘energie’ krijgen ook een plek in het Masterplan. We koersen erop dat er in oktober 2023 een concept Masterplan ligt. Daarna willen we een participatiedag voor de stad organiseren. In het begin van 2024 hopen we het Masterplan vast te laten stellen.

Nota’s van uitgangspunten

Deels tegelijkertijd, maar vooral volgend op het Masterplan, stellen we per deelgebied Nota’s van Uitgangspunten (NvU’s) op. Dit zijn een soort van programma’s van eisen voor een ontwikkelaar. Binnen deze kaders kan diegene een plan maken. Dit gaat onder andere over het aantal en type woningen, bouwhoogtes, groenvoorzieningen, parkeren, et cetera. Over de concept NvU’s vindt vervolgens participatie plaats. Hierbij denken we aan het vormen van klankbordgroepen, waarin diverse mensen en groepen uit de stad zitting hebben. Daarna worden de NvU’s door de gemeenteraad vastgesteld.

En daarna?

Wanneer de Nota’s van Uitgangspunten zijn vastgesteld, volgt een steeds verdere concretisering in de vorm van een stedenbouwkundig plan, gevolgd door een beeldkwaliteitsplan. Pas daarna is er sprake van invulling en uitwerking door een architect.