Privacyreglement en -beleid

Op deze pagina staat informatie over ons privacybeleid, -reglement en -verklaring, melding datalekken, register van verwerkingen, functionaris gegevensbescherming en uw rechten in de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden vooral verzameld bij de inwoners om wettelijke taken goed uit te voeren. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente Culemborg zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook onze organisatie mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, vernieuwende voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid zorgen voor andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy.

De gemeente Culemborg is zich hier van bewust. Ze zorgt dat de privacy verzekerd blijft. Bijvoorbeeld door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, openheid en gebruikerscontrole.

De gemeente Culemborg geeft door haar privacybeleid een duidelijke richting en laat zien dat zij de privacy verzekert, beschermt en handhaaft. Dit beleid is geldt voor de hele organisatie. Maar ook voor alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen. 

  • Onderaan deze pagina is het privacybeleid te downloaden.

In het privacyreglement laat de gemeente Culemborg zien hoe zij dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy. En wat er wettelijk wel en niet verantwoord is.

  • Onderaan deze pagina is het privacyreglement te downloaden.

In de privacyverklaring staat wat er met uw gegevens gebeurt en met welk doel deze gegevens worden verwerkt.

Melding datalekken

Een datalek is als er toegang tot of vernietiging, verandering of vrijkomen van persoonsgegevens mogelijk is. Zonder dat dit de bedoeling is van de gemeente. Als u vertrouwelijke informatie kunt bekijken, zoals persoonsgegevens, kunt u dat melden. Wij werken graag met u samen om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen.

Mail de melding naar info@culemborg.nl onder vermelding van Melding datalek.

Register van verwerkingen

De gemeente Culemborg verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke taken.

De gemeente heeft een register van verwerkingen van persoonsgegevens. Dit register komt binnenkort op de website. In het register van verwerkingen staat informatie over welke persoonsgegevens de gemeente verwerkt. Ook staat hier bij vermeld met welk doel de gegevens worden verwerkt. En hoe lang de gemeente de gegevens mag bewaren.

Functionaris gegevensbescherming

De gemeente Culemborg heeft een onafhankelijke functionaris gegevensbescherming. Deze medewerker controleert het gebruik en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De functionaris gegevensbescherming heeft de volgende taken:

  • informatie verzamelen om verwerkingswerkzaamheden te identificeren;
  • analyseren en controleren of verwerkingswerkzaamheden aan de AVG voldoen;
  • de verantwoordelijke of de verwerker informeren, adviseren of aanbevelingen geven.

De functionaris gegevensbescherming voert zijn taken onafhankelijk uit. Dat betekent dat hij geen inhoudelijke aanwijzingen krijgt van de gemeente.

Bent u het niet eens met het antwoord dat u bij een organisatieonderdeel krijgt? Of komt u er niet uit? Neem dan per mail contact op met de functionaris voor gegevensbescherming.

Uw rechten

Als betrokkene hebt u een aantal rechten als het gaat om uw persoonsgegevens.

Verzoek herziening uitsluitend geautomatiseerd besluit
Bij geautomatiseerde besluitvorming neemt een computer in plaats van een persoon een besluit. Bent u het niet eens met een automatisch genomen besluit? En heeft dit belangrijke gevolgen voor u? Dan kunt u de gemeente vragen om een nieuw besluit te nemen.

Recht op inzage van uw persoonsgegevens
Met het recht op inzage kunt u achterhalen of en welke persoonsgegevens door de gemeente worden verwerkt.

Recht op correctie van uw persoonsgegevens
Met het recht op correctie kunt u uw persoonsgegevens laten aanpassen of aanvullen als ze verkeerd of niet volledig zijn.

Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens
Met het recht op verwijdering kunt u verzoeken dat de gemeente uw persoonsgegevens verwijderd.
Gegevens uit de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) kunnen niet verwijderd worden. De gemeente heeft een wettelijke taak om deze te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking
Met het recht op beperking van de verwerking kunt u de gemeente verzoeken uw gegevens (tijdelijk) niet te verwerken.

Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een begrijpelijke en elektronische vorm te verkrijgen. Ook heeft u het rechten de gegevens aan een andere organisatie te laten overdragen.

Recht van bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden.

De gemeente heeft een maand om een verzoek met betrekking tot (een van) de bovenstaande rechten te behandelen. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan de gemeente de termijn met twee maanden verlengen.

Klacht indienen
Vindt u dat de gemeente niet goed is omgegaan met uw privacy? Dan kunt u een klacht doorgeven. Wij kunnen binnen 6 weken uw klacht behandelen. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u met uw klacht naar de Autoriteit persoonsgegevens.

Inzage persoonsgegevens uit het BRP

De gemeente Culemborg houdt persoonsgegevens van burgers bij in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP). Wanneer iemand trouwt, een kind krijgt of verhuist, legt de gemeente dit vast. U kunt uw persoonsgegevens in de Basisregistratie personen (BRP) bekijken. Hiervoor hebt u DigiD nodig. Hiermee kunt u een online uittreksel van de BRP aanvragen.

Bij een verzoek tot inzage van persoonsgegevens uit de BRP krijgt u enkel inzage in specifieke gegevens zoals nationaliteit, huwelijk en verblijfplaats. Wanneer u een verzoek op inzage van uw persoonsgegevens doet, zoals hierboven beschreven, verkrijgt u álle gegevens die de gemeente van u heeft.

Downloads