Privacy

De gemeente Culemborg respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Iedereen heeft recht op privacy.

Persoonsgegevens

De gemeente Culemborg werkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens zijn nodig voor het goed uitvoeren van de wettelijke taken van de gemeente. De burger kan erop vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaan.

Onze organisatie gaat mee met ontwikkelingen. Nieuwe technieken en mogelijkheden, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Onze organisatie is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft. Onder meer door maatregelen in informatiebeveiliging, dataminimalisatie, openheid en gebruikerscontrole.

Het bestuur en management spelen een belangrijke rol bij het verzekeren van privacy. De gemeente Culemborg geeft door dit beleid een duidelijke richting. Het laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid geldt voor de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen. Het beleid is in lijn met het algemene beleid. En ook met de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wettelijke kaders

Het bestuur is verantwoordelijk voor het maken, uitvoeren en controleren van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende voorwaarden volgens de wet:

  • Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Maatregelen

Onze organisatie gaat op een veilige manier om met persoonsgegevens. We respecteren de privacy van betrokkenen en houden ons hierbij aan het volgende:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden volgens de wet en op behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt.

Integriteit en vertrouwelijkheid

De gemeente Culemborg gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij worden de persoonsgegevens op een passende manier beveiligd. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

Grondslag en doelbinding

Persoonsgegevens worden alleen voor bepaalde, duidelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen verzameld en gebruikt. Persoonsgegevens worden alleen met de volgende grondslagen verwerkt:

  • Verplichting volgens de wet.
  • Voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.
  • Ter uitoefening van publiekrechtelijke taken.
  • Om een vitaal belang te beschermen, bijv. bij humanitaire noodsituaties
  • Ter uitvoering van een afspraak met de betrokken personen.
  • In geval van rechtsgeldige toestemming

Dataminimalisatie

Alleen persoonsgegevens die minimaal nodig zijn voor het vooraf bepaalde doel worden gebruikt. Als het kan worden minder of geen persoonsgegevens gebruikt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de gemeentelijke taken goed uit te kunnen oefenen. Of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Informatiebeveiliging

Met technische en organisatorische maatregelen zorgen wij voor passende bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen (opzettelijk) verlies, vernietiging of schade.

Delen met derden

Bij samenwerking met externe partijen, waarbij persoonsgegevens gebruikt worden, maken we concrete afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet, worden elk jaar gecontroleerd en wanneer nodig vernieuwd.

Subsidiariteit

Voor het halen van het doel waar de persoonsgegevens voor nodig zijn, beperken we zoveel mogelijk de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n).

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene moet evenredig zijn met het doel van de verwerking.

Rechten van betrokkenen

De gemeente Culemborg honoreert alle rechten van betrokkenen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website naar de computer worden gestuurd. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij de gebruikersvriendelijkheid van deze website vergroten.

Geen toestemming van bezoekers nodig voor analytische cookies

Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken. Onze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website. De cookies worden anoniem verzameld en niet gedeeld met derden. Ook hebben de cookies geen negatieve gevolgen voor uw privacy.

Verwijderen cookies

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen omdat deze op uw computer zijn opgeslagen. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van uw browser vindt u onder Help in de toolbar van de meest gebruikte browsers.

Proclaimer

De informatie op www.culemborg.nl komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Culemborg. Zij doet er alles aan om de informatie actueel te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, stellen wij het op prijs dat u dit meldt. Dat kan per mail aan info@culemborg.nl. Via de website van de gemeente Culemborg wordt toegang geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Voor de inhoud op die internetsites en/of informatiebronnen kunt u terecht bij die betreffende beheerder.