Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder Rietveldseweg 14A Culemborg

21 jul 2020
Het college van burgemeester en wethouders van Culemborg maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c Wet geluidhinder bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Rietveldseweg 14A en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder Rietveldseweg 14A gedurende zes weken, van 23 juli 2020 tot en met 2 september 2020, ter inzage liggen.

Het bestemmingsplan Rietveldseweg 14A te Culemborg maakt de bouw van één nieuwe woning op deze plek mogelijk. De reeds aanwezige woning op deze locatie wordt gesloopt en in plaats daarvan wordt meer aan de wegzijde, verder naar voren in het bouwvlak, een nieuwe woning gebouwd. Voor de nieuw te bouwen woning op de locatie Rietveldseweg 14A te Culemborg ontbreekt echter op dit moment het noodzakelijke bouwvlak op de verbeelding van het bestemmingsplan. Deze wijziging van het ter plaatse geldende  bestemmingsplan ‘Parijsch-Zuid’ voorziet daarin.

Voor het nieuwbouwplan aan de Rietveldseweg 14A is een akoestisch onderzoek naar het railverkeerslawaai en wegverkeerslawaai uitgevoerd. Het college is voornemens om voor de nieuwe woning op de locatie Rietveldseweg 14A te Culemborg een hogere grenswaarde Wet geluidhinder vast te stellen.

In beginsel mag de geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige bestemmingen (waaronder woningen) niet hoger zijn dan 55 dB, de zogenaamde voorkeursgrenswaarde. Burgemeester en wethouders kunnen, in bepaalde gevallen en voorwaarden, hogere waarden (max. 68 dB bij railverkeer) toestaan dan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB.

Voor het nieuwbouwplan aan de Rietveldseweg 14A is er sprake van een geluidsbelasting ter plaatse tussen de voorkeursgrenswaarde en de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting. De te hoge geluidsbelasting is alleen toelaatbaar na een afwegingsproces. Dit afwegingsproces heeft vorm gekregen in de procedure hogere grenswaarde voor geluid.

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde met de bijbehorende stukken liggen voor iedereen ter inzage in het gemeentekantoor van Culemborg, Ridderstraat 250. Het bestemmingsplan staat ook op www.culemborg.nl/bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer: NL.IMRO.0216.BPRietveldseweg14A-ON01.

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan

Gedurende de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan heeft eenieder de mogelijkheid schriftelijk of mondeling (tijdens kantooruren) zienswijzen naar voren te brengen bij de gemeenteraad van de gemeente Culemborg, Postbus 136, 4100 AC Culemborg. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen of nadere informatie kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker stadsontwikkeling van het team Regie en Projecten, bereikbaar onder telefoonnummer 0345 477 700. U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.

Zienswijzen ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Gedurende de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder is eenieder bevoegd schriftelijk of mondeling (tijdens kantooruren) zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg, Postbus 136, 4100 AC Culemborg. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen of nadere informatie kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker stadsontwikkeling van het team Regie en Projecten, bereikbaar onder telefoonnummer 0345 477 700. U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.