Ontwerp-wijzigingsplan "Locatie Van der Heiden"

2 sep 2020
Ontwerp wijzigingsplan en verzoek hogere grenswaarde Locatie Van der Heiden op de hoek Argusvlinderlaan/Laan naar Parijsch voor de bouw van 7 woningen.

Ter inzage

Het ontwerpwijzigingsplan, het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder en de bijbehorende stukken liggen voor iedereen vanaf donderdag 3 september 2020 tot en met woensdag 14 oktober 2020, gedurende zes weken ter inzage tijdens openingstijden op het Stadskantoor, Ridderstraat 250 te Culemborg.

Het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder zijn staan digitaal op www.culemborg.nl/bestemmingsplannen en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0216.WPLocatieVdHeiden-ON01.

Zienswijze

Gedurende deze periode kan een ieder, schriftelijk of mondeling, een gemotiveerde zienswijze omtrent het ontwerpwijzigingsplan naar voren brengen. Voor het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder geldt dat alleen belanghebbenden gedurende de hiervoor aangegeven periode tegen het ontwerpbesluit een gemotiveerde zienswijze kunnen indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Culemborg, Postbus 136, 4100 AC Culemborg.