Ontwerp omgevingsvergunning verleend Goilberdingerdijk 41

14 apr 2021
Ontwerp-vergunning voor het slopen van leegstaande agrarische bedrijfsbebouwing en het realiseren van een nieuwe woning

U kunt het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken met ingang vanaf donderdag 15 april 2021 inzien bij het loket Publieksdienstverlening in het gemeentehuis van Culemborg. Ook kunt u de omgevingsvergunning inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Tijdens deze periode van ter inzage legging, kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen. Zienswijzen kunnen niet per mail worden ingediend. Deze zienswijze moet uw naam en adres bevatten en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Zienswijzen moeten worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders, postbus 136, 4100 AC Culemborg. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen, kunt u binnen voormelde termijn een afspraak maken met de afdeling Stadsontwikkeling, bereikbaar op telefoonnummer 0345-477 700.