ontwerp-omgevingsvergunning Oude Beesdseweg 16

16 okt 2019
 Oude Beesdseweg 16, uitbreiden opslagcapaciteit mestplaat en het realiseren van sleufsilo’s * 7 oktober 2019, 0214121103

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken na de dag van verzenddatum van dit ontwerpbesluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaar moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Culemborg, Postbus 136, 4100 AC Culemborg.