Ontwerp-bestemmingsplan Rosa Manusstraat 3

20 nov 2019
Ontwerp-bestemmingsplan Rosa Manusstraat 3

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken na bekendmaking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en de gronden van het bezwaar. Het bezwaar moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Culemborg, Postbus 136, 4100 AC Culemborg.