ontwerp-bestemmingsplan Pavijen V, herziening noordrand

20 nov 2019
ontwerp-bestemmingsplan Pavijen V, herziening noordrand

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken na 20 november 2019. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaar moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Culemborg, Postbus 136, 4100 AC Culemborg.