Omgevingsvergunning verlengd Houtweg

21 jul 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg maken bekend dat zij voor de volgende verzoeken de beslistermijn verlengen. Dit gebeurt volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met maximaal 6 weken.

  • Houtweg 8, het verruimen van de verleende vergunning voor de benedenverdieping voor een sportschool –14 juli 2020, 0214140940