omgevingsvergunning verlengd Hamseweg 5

8 apr 2020
 Hamseweg 5, herbouw woning * 27 maart 2020, 0214135640

Belanghebbenden kunnen beroep aantekenen binnen zes weken na de dag van verzenddatum van dit besluit. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Het beroep moet worden gericht aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag (bezoekadres Kneuterdijk 22). Indiening van een beroepschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een beroepschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen.