Omgevingsvergunning verlengd Goilberdingerdijk

31 jul 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg maken bekend dat zij voor het volgende verzoek de beslistermijn verlengen. Dit gebeurt volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met maximaal 6 weken.

  • Goilberdingerdijk, Perceel CLB00 N 04637, verbreden van inundatiekanaal door ontgraven van grond
    22 juli 2019, 0214122288