omgevingsvergunning verleend Anna Blamaweg/Douwe Dekkerspad

7 jan 2021
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) en vastgesteld besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor vijf tiny houses op de hoek van de Anna Blamanweg/Douwe Dekkerspad, Culemborg

Terinzagelegging

Het besluit omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage gedurende zes weken vanaf donderdag 7 januari 2021 tot en met woensdag 17 februari 2021 voor een ieder ter inzage op het stadskantoor, Ridderstraat 250, 4101 BK te Culemborg. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn tevens digitaal in te zien via de website van de gemeente Culemborg: www.culemborg.nl, wonen en leven, bestemmingsplannen.

U kunt de verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken vanaf donderdag 7 januari 2021  inzien bij het loket Publieksdienstverlening in het gemeentehuis van Culemborg. Ook kunt u de verleende omgevingsvergunning inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl met indentificatienummer: NL.IMRO.0216.PBAnnaBlamanweg-VG01

Instellen beroep

Tijdens de genoemde termijn kunnen belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland Team Bestuursrecht Postbus 9030 6800 EM Arnhem.

 

Het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroepschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, vanwege een spoedeisend belang of omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland Team Bestuursrecht Postbus 9030 6800 EM Arnhem

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen.