Stadskantoor

Minder inkomsten betekent nog meer keuzes maken

29 juni 2023
- nieuws

Eerder deze maand informeerde het college van gemeente Culemborg de raad met financiële stukken. Duidelijk werd dat er, nog meer dan voorgaande jaren, keuzes gemaakt moeten worden voor de komende jaren. Het was op dat moment nog onduidelijk welke inkomsten de gemeente krijgt vanuit de Rijksoverheid, het gemeentefonds. Uit de ‘meicirculaire’ die deze week verscheen, blijkt dat deze inkomsten lager zijn dan verwacht.

De gemeente is afhankelijk van het gemeentefonds om de toenemende autonome kosten te kunnen dekken. Autonome kosten zijn bijvoorbeeld  kostenstijgingen als gevolg van de CAO-ontwikkeling, een stijgende rente en kosten van gemeenschappelijke regelingen. Uit de meicirculaireexterne-link-icoon blijkt dat de gemeente onvoldoende gecompenseerd wordt voor deze kosten. Omdat de gemeente verplicht is een sluitende begroting aan te leveren, moeten er dus uitgaven worden geschrapt.

Veel gemeenten in de min

Veel andere gemeenten in Nederland hebben ook te maken met een negatief financieel vooruitzicht. Daarom hebben ze de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, gevraagd om met het rijk in gesprek te gaan. Als dit gesprek goed verloopt, zou dit kunnen betekenen dat de gemeenten minder worden gekort. Maar dat is nu nog niet zeker.

Gevolgen voor Culemborg

Culemborg is een gemeente met grote ambities. Die worden niet zo maar losgelaten. Wel moeten er keuzes worden gemaakt om over meerdere jaren financieel in evenwicht te komen. Die keuzes gaan over de invulling van de ambities en over het aantal opgaven. Inwoners worden waar mogelijk bij deze keuzes betrokken. Ze hebben effect op de omvang en de kwaliteit van de dienstverlening. Ze kunnen ook gevolgen hebben voor maatschappelijke voorzieningen. Dit gaan ook onze inwoners merken. Waarbij het college benadrukt dat het oog houdt voor alles en iedereen die kwetsbaar is in onze stad. 

Vooruitblik

Het college werkt in de zomer alles verder uit, zodat de gemeenteraad na de zomer alle informatie en overzichten heeft om keuzes te kunnen maken voor de komende jaren. In november, als het beeld compleet is, stelt de raad de begroting voor 2024-2027 vast.