Kinderopvang met sociaal medische indicatie

U komt niet in aanmerking voor een toeslag/tegemoetkoming op grond van de Wet kinderopvang. Toch is opvang is wel noodzakelijk om sociale en/of medische gronden. Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten van opvang aanvragen bij de gemeente.

De tegemoetkoming is inkomensafhankelijk. De hoogte van de tegemoetkoming wordt berekend aan de hand van de tabel 'Percentage kinderopvangtoeslag' van de Belastingdienst.

U kunt bij de gemeente Culemborg in aanmerking komen voor de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang wanneer:

  • er in het gezin ernstige problemen zijn op lichamelijk, psychisch en/of sociaal gebied.
  • zonder de inzet van de kinderopvang de ontwikkeling van het kind in gevaar komt. 

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming kinderopvang sociaal-medische indicatie gelden de volgende voorwaarden:

  1. Voor u, uw partner en/of uw kinderen is een indicatie voor kinderopvang afgegeven door het CIZ. In deze indicatie staat: wat de reden hiervan is én wordt de periode en omvang dat opvang noodzakelijk is (aantal dagdelen/uren per week) aangegeven.
  2. U komt niet in aanmerking voor een toeslag/tegemoetkoming op grond van de Wet kinderopvang (voorliggende voorziening, zie Belastingdienst Toeslagen)
  3. De gemeente sluit bij de uitvoering van de regeling tegemoetkoming kinderopvangkosten sociaal-medische indicatie aan bij de bepalingen in de Wet kinderopvang. Dit geldt onder andere voor de maximum uurprijs, het partnerbegrip, de aanspraak op een tegemoetkoming in relatie tot het verblijfsrecht van vreemdelingen én de tabel percentage kinderopvangtoeslag.
  4. De kinderopvanginstelling waarmee u een contract afsluit staat ingeschreven in het kinderopvangregister van de gemeente. U neemt een van de volgende soorten opvang af bij de geregistreerde kinderopvanginstellingen; dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang of opvang in een ouderparticipatiecrèche. Neemt u vooraf contact op met de afdeling bijzondere bijstand.

Let op: Voor de kosten van opvang door buren, familie of vrienden zonder dat dit via een geregistreerde kinderopvanginstelling loopt, krijgt u geen toeslag/tegemoetkoming. Ditzelfde geldt voor de kosten van opvang in peuterspeelzalen en opvang tussen schooltijden (overblijven).

Hoe vraagt u de tegemoetkoming aan bij de gemeente?

Het aanvraagformulier 'Tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie' vindt u onderaan deze pagina. U kunt het ook afhalen bij de gemeente, tussen 9.00 - 13.00 uur. [AV1] Als u het formulier volledig heeft ingevuld en ondertekend, levert u deze in samen met alle gevraagde bewijsstukken.

De gemeente beoordeelt eerst of u in aanmerking komt voor een toeslag/tegemoetkoming op grond van de Wet kinderopvang. Dit is een voorliggende voorziening. Daarna vraagt de gemeente het CIZ om een onafhankelijk advies over de indicatiestelling. De gemeente laat u weten wat het advies van het CIZ is én of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming op grond van sociaal medische indicatie.

U vraagt zélf een offerte/contract aan bij een kinderopvanginstelling. Wacht dus met het ondertekenen van een contract totdat u bericht heeft van de gemeente. De gemeentelijke tegemoetkoming wordt niet met terugwerkende kracht verleend. Alleen als deze instelling in het register van de gemeente staat ingeschreven, komt u voor een tegemoetkoming in de kosten in aanmerking. Let ook op de uurprijs van de opvang! De gemeente berekent de vergoeding op dezelfde manier als de Belastingdienst de hoogte van de kinderopvangtoeslag bepaalt (zie de website van de Belastingdienst).

Kiest u een duurdere soort opvang, dan komt de meerprijs niet voor tegemoetkoming in aanmerking. De gemeentelijke tegemoetkoming wordt verleend voor de kosten van opvang voor het aantal uren/dagdelen die als noodzakelijk zijn vastgesteld door het CIZ.

Wilt u meer weten? Belt u dan met afdeling bijzondere bijstand van de gemeente Culemborg, telefoon 0345 477700.