Jeugdboa’s brengen veel kennis en ervaring in

Jeugdboa’s leveren een belangrijke bijdrage aan de lokale aanpak van jeugdproblematiek. Dat blijkt uit een onlangs gehouden evaluatie onder professionals. Jeugdboa’s maken makkelijk contact met jongeren en zijn continu op straat aanwezig.

“Ons contact met de jongeren is laagdrempelig”, aldus een van de jeugdboa’s. “We spreken dezelfde taal als de jongeren en bouwen echt een band op met ze.” Jeugdboa’s zorgen niet alleen voor een continu beeld van de lokale jeugdgroepen, maar kunnen ook meedenken over de aanpak van de jeugdproblematiek. Ze vervullen daarmee een belangrijke positie tussen de politie en het jongerenwerk in. Om de inzet van jeugdboa’s nog beter te benutten wordt de samenwerking met de politie, ELK en de AVRI boa’s verder verbeterd. Daarnaast gaan we aan inwoners duidelijker maken welke rol de jeugdboa’s hebben.

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een aantrekkelijke stad, waar inwoners en ondernemers zich welkom, thuis en veilig voelen. “Het bevorderen van goede ontwikkelkansen voor jongeren en het tegengaan van jongerenoverlast zijn speerpunten in dat beleid”, aldus burgemeester Gerdo van Grootheest. “Jeugdboa’s passen in die visie. Ze spreken jongeren aan op hinderlijk gedrag en zijn preventief aanwezig op straat. Daarmee gaan ze jeugdoverlast tegen. Ze signaleren met welke jongeren het niet goed gaat en/of welke jongeren elkaar negatief beïnvloeden. Die informatie gebruiken we om gerichter te kunnen ingrijpen en hulp aan te bieden.” De laagdrempelige contacten van de jeugdboa’s vormen een ingang binnen doelgroepen die soms niet op een andere manier benaderd kunnen worden. Op die manier zijn de jeugdboa’s van toegevoegde waarde voor o.a. de plus-min-mee aanpak en de taakuitoefening van de nieuwe ketenregisseur jeugd. De informatie en contacten van de jeugdboa’s kunnen ook worden benut om lopende jeugdhulpverleningstrajecten te ondersteunen met extra aandacht op straat.

De gemeente Culemborg zet sinds een aantal jaren jeugdboa’s in. Deze jeugdboa’s zijn veel op straat aanwezig en hebben veel aandacht voor de jongeren. Ze staan dicht bij de jongeren en weten daardoor wat er leeft op straat. Bij de aanpak van jeugdgroepen brengen ze veel kennis en ervaring in. De jeugdboa’s sluiten aan bij de overleggen met ElkWelzijn en politie. Op die manier krijgen de jeugdboa’s ook beter zicht op de jeugdgroepen. Het persoonlijk kennen van jongeren is niet alleen van belang voor de preventie van overlastgevend of crimineel gedrag, maar ook voor effectieve opsporing. De jeugdboa’s zijn dus van toegevoegde waarde bij de lokale aanpak.

Het Culemborgse veiligheidsbeleid heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld naar een brede en meer gecoördineerde aanpak, waar veel spelers bij betrokken zijn. We volgen daarbij een tweesporenbeleid. Aan de ene kant een harde aanpak voor diegene die ondermijnend gedrag vertonen ten opzichte van de samenleving. Aan de andere kant willen we met name jongeren weerbaarder maken door het bieden van meer toekomstperspectief. Een goede geïntegreerde samenwerking met inwoners, ondernemers en professionele en maatschappelijke partners is daarbij essentieel. Samen werken we aan een veilig en leefbaar Culemborg.

Pagina opties