Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Windwinning Culemborg’ (NL.IMRO.0216. BPWindwinning-VO01) en inspraak concept Combi-MER ‘Windwinning Culemborg’

4 nov 2020
Burgemeester en wethouders van Culemborg maken bekend dat met ingang van 5 november 2020 voor een periode van zes weken het voorontwerpbestemmingsplan ‘Windwinning Culemborg ’ ter inzage ligt.

Ter inzage

Het analoge voorontwerpbestemmingsplan en de combi-MER liggen ter inzage op het stadskantoor te Culemborg aan de Ridderstraat 250 tijdens kantooruren. De digitale versie (in pdf-formaat) kunt u inzien op onze website www.culemborg.nl, onder 'wonen en leven’ en ‘bestemmingsplannen’ en op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0216. BPWindwinning-VO1).

Een inspraakreactie kunt u gedurende de hierboven genoemde inspraaktermijn van zes weken zowel schriftelijk als mondeling indienen.

  • Schriftelijke reacties hebben de voorkeur. Schriftelijke inspraakreacties kunt u indienen bij burgemeester en wethouders van Culemborg, Postbus 136 4100 AC Culemborg of per email via info@culemborg.nl. In uw inspraakreactie vragen wij u een goede onderbouwing te geven van uw reactie. Ook vragen wij u in de inspraakreactie duidelijk uw adres te vermelden met het oog op toekomstige berichtgeving.
  • Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie verzoeken wij u een afspraak te maken met één van de medewerkers van team projecten en regie. Zij zijn te bereiken onder telefoonnummer 0345 – 477700. 

Informatieavond

Op 25 november wordt, vanwege de coronamaatregelen, een digitale  informatieavond georganiseerd. De avond start om 19.30 uur. Tijdens de avond wordt informatie gegeven over het project en de procedure en kunt u vragen stellen. Wilt u deelnemen aan deze informatiebijeenkomst dan kunt u zich aanmelden via info@culemborg.nl  met als onderwerp ‘Aanmelding informatieavond Windwinning Culemborg’.