Hoe werkt de gemeenteraad

Taken van de gemeenteraad

Vertegenwoordigen

De gemeenteraad is in de eerste plaats volksvertegenwoordiger, de raad vertegenwoordigt de inwoners van de stad. Raadsleden worden om de 4 jaar door de inwoners gekozen.

Kaderstellen

De gemeenteraad heeft ook een kaderstellende taak. Dat houdt in dat de raad de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente vaststelt. De gemeenteraad doet dit op basis van besluiten die door het college van burgemeester en wethouders (B & W) zijn voorbereid.  Het college en de organisatie werken na het raadsbesluit de hoofdlijnen verder uit en voeren het beleid uit. Raadsleden of raadsfracties kunnen ook zelf voorstellen opstellen en aan de raad voorleggen. De raad stelt dan zelf beleid op.

Controleren

De derde taak van de raad is de controlerende taak. De raad houdt toezicht op de uitvoering van het beleid door het college.

Raadsvergaderingen

De gemeenteraad vergadert elke twee weken. In de commissievergaderingen vindt de voorbereiding plaats voor besluiten die later in de raadsvergaderingen moeten worden genomen.

Vergaderingen zijn te volgen via het raadsinformatiesysteemexterne-link-icoon. Daar vindt u ook alle documenten die bij elk agendapunt horen.

De burgemeester is de voorzitter van de raad, de griffier zit tijdens de raadsvergadering naast de burgemeester en adviseert hem. De wethouders maken geen deel uit van de gemeenteraad, maar mogen wel deelnemen aan beraadslagingen en vragen beantwoorden.

Vergadering bijwonen

U bent van harte welkom bij de raadsvergaderingen, die u kunt bijwonen vanaf de publieke tribune. 

Spreekrecht

U kunt uw mening aan de raad laten horen door gebruik te maken van het spreekrecht. Tijdens een raadsvergadering mag u alleen nog inspreken over onderwerpen die niet op de agenda van de vergadering staan. U spreekt altijd in aan het begin van de vergadering tijdens het agendapunt Spreekrecht burgers. U krijgt dan maximaal 5 minuten het woord. 

U meldt zich tenminste 24 uur vóór het begin van de voorbespreking/vergadering bij de raadsgriffie om het te bespreken onderwerp of de onderwerpen kenbaar te maken

Het spreekrecht is niet bedoeld voor:

  • Onderwerpen die niet tot het werkterrein van de commissie of gemeenteraad behoren
  • Verslagen en besluitenlijsten van vergaderingen
  • Keuze, voordrachten of aanbevelingen van personen
  • Klachten en bezwaren. Hiervoor is een klachtenregeling of anders de commissie bezwaarschriften

Commissievergaderingen

In de commissievergaderingen vindt de voorbereiding plaats voor besluiten die later in de gemeenteraad moeten worden genomen. Ze zijn bedoeld om informatie te verzamelen en een mening te vormen. Raadsleden kunnen vragen stellen aan de wethouder en betrokkenen uit de stad en met hen van gedachten wisselen. Aan het einde van een commissievergadering beslissen de commissieleden of het onderwerp klaar is voor besluitvorming in de raadsvergadering of dat men er eerst een debat over wil voeren.

De raad van Culemborg heeft geen vaste commissies rond bepaalde onderwerpen ingesteld. Alle raads- en commissieleden kunnen aan alle commissievergaderingen deelnemen.

Een commissievergadering bijwonen

Commissievergaderingen zijn openbaar en inwoners zijn welkom om ze bij te wonen. Inwoners kunnen tijdens de commissievergadering altijd met de commissieleden meepraten. Inwoners moeten zich hiervoor wel aanmelden bij de griffie. 

Inwoners, adviesraden en organisaties die bij bepaalde onderwerpen zijn betrokken, worden niet door de griffie voor de commissievergaderingen uitgenodigd. Zij moeten zelf actief de agenda van de raad volgen.

Fractievoorzittersoverleg

Alle fractievoorzitters nemen aan dit overleg deel. In het overleg spreekt men met elkaar op een niet-politieke manier over organisatorische onderwerpen en over hoe de gemeenteraad en de raadscommissies functioneren. Het overleg doet daarover aanbevelingen aan de raad. Daarnaast stellen de fractievoorzitter de vergaderschema's vast.

De burgemeester en de griffier zijn aanwezig als adviseur. Het overleg vindt meestal één keer per maand plaats.

Contactgegevens griffie

Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem contact op met de raadsgriffie: